BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

1. กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3430 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แก้เป็น กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวนนักเรียน 1,814 คน และผู้ควบคุมจำนวน 100 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถาม โทร. 0 2277 3353 ในวันและเวลาราชการ

4. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 168 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2314 0344 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน.ธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดควบคุมด้วยความดันและหายใจ จำนวน 1 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 50 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน.ธโร อุทิศ เขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิ.ย.  60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2429 3989, 0 2429 3575-81 ต่อ 8506 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยเครื่องความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60

1.2 จัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 27 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1407, 1410, 1437 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตดุสิต กทม. สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ

2.1 จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60

2.2 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60

รายการที่ 2.1-2.2 เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต สอบถามโทร. 0 2669 3487 โทรสาร 0 2243 5311-15 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ อาทิ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า โต๊ะทำงาน เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล, เครื่องปรับอากาศ, และถังน้ำสแตนเลส ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 30 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม  ทองสิมา สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุ ทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม  ทองสิมา สำนักอนามัย สอบถามโทร. 0 2415 2052 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน 268 ชุด ชุดพละสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 985 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2397 3579 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์กำลังการผลิต 750 ลิตร/ชั่วโมง มีการกรอง 2 ชั้น ด้วยระบบ RO สามารถฆ่าเชื้อทั้งหมดด้วยความร้อน จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

2.1 จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 รายการ

2.2 จัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 233 รายการ

รายการที่ 2.1-2.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2318 8028 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 49 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2314 0344 ในวันและเวลาราชการ

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 60 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6, เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ตู้อบปลอดเชื้อ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม สำนักอนามัย ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2426 3514 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

1. สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร 0 2576 1405, 0 2982 2080 ต่อ 7438 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 2,003 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2536 0363 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

3.1 จัดซื้อหนังสือหนังสือเรียน จำนวน 74 รายการ

3.2 จ้างเหมาชุดพละสำหรับนักเรียน อนุบาล จำนวน 295 ชุด ชุดพละสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,628 ชุด

รายการที่ 3.1-3.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่                   21 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2397 3579 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแนวคอกต้นไม้บริเวณสวนเกาะกลางถนนพญาไท (ตั้งแต่สี่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 4197 ในวันและเวลาราชการ

5. กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน 4,000 มิลลิลิตร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2248 7373 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (City Library) ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาได้ที่กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 5 กทม.2  เขตดินแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิ.ย. 60 สอบถาม     โทร 0 2246 0286 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นการศึกษาพิเศษ,อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 2,132 คน ไปทัศนศึกษาตามรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2517 0380 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตคงอสามวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,440 รายการ อาทิ ไมโครโฟน โต๊ะประชุม เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องสมุด ม่านปรับแสงแนวตั้ง และเก้าอี้ทำงานฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่โรงเรียนและฝ่ายต่างๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพัสดุ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2548 0304 ในวันและเวลาราชการ

4. กองงานนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการคู่มือแนะนำการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองงานนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2354 1210 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

1. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 26 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ มีความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตบางกอกน้อย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 950 รายการ อาทิ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องกรองน้ำ เต็นท์ผ้าใบ เครื่องยนต์เรือ และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สถานที่ที่กำหนด สอบถามโทร. 0 2424 7879 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างงานจัดซ่อมผิวจราจรบนสะพานและเชิงลาดด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนโมดิฟาย (OPEN END) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานบูรณะสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 14,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

----------------- (รัชนีย์...กปส. รายงาน)


 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

1. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2860 8751-6 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางนา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2393 5966 ในวันและเวลาราชการ

3. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11