BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 17 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2271 2162 ในนวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 30 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด เก้าอี้เหล็ก และเครื่องคอม Fujistu ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 19 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ เขตยานนาวา ในวันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2294 9499 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน  วัดความดันโลหิตแบบภายนอกการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2863 1377, 0 2437 0123 ต่อ 1409-10 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

1. สำนักการคลัง กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์แบบ INKJET กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 24 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองบัญชี สำนักการคลัง ชั้น 3 กทม.1  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูครุภัณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองบัญชี สำนักการคลัง ห้อง 301 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2224 3009 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

1. กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 15 รายการ อาทิ โทรทัศน์สี เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เก้าอี้ทำงาน และเครื่องโทรสาร ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 20 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น.และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 7 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2247 9450 ต่อ 3964-5 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ อาทิ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบอิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องฟอกอากาศฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.15-10.15 น.และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 20-21 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4941, 0 2224 8478 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ อาทิ ตู้ไม้ติดประกาศ เก้าอี้อลูมิเนียมพับได้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 4 เม.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อไปที่คุณอนัญญา ชาลีวรรณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สอบถามโทร. 0 2396 1866 ต่อ 26,44 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11