BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

1. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2860 8751-6 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางนา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2393 5966 ในวันและเวลาราชการ

3. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560


1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลังชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล.บริเวณเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน หรือที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้                   ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2415 0156 ต่อ 5813 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตหนองจอก กทม. ประมูลซื้อจำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.1 จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 178 รายการ

3.2 จัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 212 รายการ

รายการที่ 3.1-3.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2543 1475 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักการโยธา กทม. ขอเชิญชวนผู้สนใจแสดงความจำนง และยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2245 1050 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด จำนวน 282 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2585 2201 ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 74 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2393 4062 ในวันและเวลาราชการ

7. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อเครื่องมือจี้และทำลายเซลล์มะเร็งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7345 ในวันและเวลาราชการ

8. สำนักการศึกษา กทม. ประมูลซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส.  รายงาน)

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

1 โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. สอบราคาจัดซื้อจำนวน 2 รายการ

1.1 จัดซื้อหนังสือเรียน(อนุบาล-มัธยม) จำนวน 112 รายการ

1.2 จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด (อนุบาล-มัธยม) จำนวน 173จ รายการ

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2289 0611 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 93 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2318 8028 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงานของ การประปานครหลวง และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมประมูลด้วย เอกสารของกรุงเทพมหานครราคาชุดละ 40,000 บาท ของการประปานครหลวงราคาชุดละ 4,815 บาท และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

4. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กทม. ประมูลซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002 ในวันและเวลาราชการ

5. กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อแปรงสีฟันเด็ก จำนวน 2 รายการ ดังนี้ แปรงสีฟันเด็กอายุ 0-3 ปี จำนวน 37,700 อัน และแปรงสีฟันอายุ 6-12 ปี จำนวน 36,300 อัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2248 7373 ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม ในวันที่ 5 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.กำหนด  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ 7 มิ.ย. 60 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 12 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แก้เป็น กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างในวันที่ 9 มิ.ย. 60 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ในวันที่ 13 มิ.ย. 60 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์...กปส. รายงาน)


 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 547 รายการ อาทิ เก้าอี้เหล็กหมุนปรับระดับฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ไม้ พัดลมแบบตั้งพื้น เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์สีฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สอบถามโทร. 0 2863 1066 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ของระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 142 รายการ ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2543 8669 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่มีระบบเซลล์ภาพ 3 มิติ แบบ Real time จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,582 รายการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สอบถามโทร. 0 2364 7417 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลซื้อเครื่องตรวจความผิดปกติของระบบการทรงตัวหูชั้นใน พร้อมเครื่องกระตุ้นการไหลเวียนในหูชั้นในด้วยอากาศ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 100 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.0 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-57 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 70 รายการ ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2543 8669 ในวันและเวลาราชการ

3. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โครงการสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2860 8751-6 ต่อ 405  ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)


 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลซื้อกล้องผ่าตัดตา พร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้าง ชุดถ่ายทอดภาพและอุปกรณ์ผ่าตัดจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 200 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.0 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-57 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชั่งน้ำหนักได้ พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 8 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียน และแบบฝึกหัด จำนวน 169 รายการ ของโรงเรียนวัดแสนสุข ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดแสนสุข สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2540 7241 ในวันและเวลาราชการ

4. ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม กทม. ประมูลจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2536 0363 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตพระนคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 249 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโอเมก้า  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 และรถกวาดและดูดฝุ่นขนาดเล็กฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบริรักษ์ราชา ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ผู้สนใจเข้าแข่งสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โรงเรียนวัดราชนัดดา, โรงเรียนวัดราชนัดดา, โรงเรียนวัดพระเชตุพน, โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สอบถามโทร. 0 2628 9061 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 107 รายการ อาทิ เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีเหลวระเหย โทรศัพท์ภายนอก เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 พัดลมแบบตั้งพื้น และตู้เย็นฯลฯ กำหนดลงทะเบียน  เข้าสู้ราคาในวันที่ 6 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ผู้สนใจเข้าแข่งสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สอบถามโทร. 0 2454 3870 ต่อ 403, 406 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตจตุจักร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 287 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์สี โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ตู้เหล็กประตู 2 บาน และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร ผู้สนใจเข้าแข่งสู้ราคาติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2513 9948  ในวันและเวลาราชการ

3. กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อวัคซีนป้องกันเอชไอวี จำนวน 33,732 โด๊ส ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย อาคาร 2 ชั้น 5 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2245 8078 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและชุดพละ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,981 ชุด ของโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2517 0380  ในวันและเวลาราชการ

5. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ

5.1 ประมูลซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (IABP : Intra-Aortic Balloon Pump) จำนวน 1 ชุด เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

5.2 ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยหนักที่มีโรคการหายใจแบบซับซ้อน จำนวน 6 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

5.3 ประมูลซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 TB  จำนวน 1 ชุด เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

5.4 ประมูลซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

5.5 ประมูลซื้อเครื่องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสำหรับตรวจสวนหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

5.6 ประมูลซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบ 2 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

รายการที่ 5.1-5.6 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-57  ในวันและเวลาราชการ

6. สำนักงานเขตบางกะปิ กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่อาคารสุขาชาย-หญิง ภายในบริเวณสวนสาธารณะเคหะชุมชนคลองจั่น (สวนพฤกษชาติ) เป็นห้องสุขาสาธารณะจำนวน 2 หลัง ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา ขอรับใบเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-7 ก.ค. 60 และขอทราบรายละเอียดการประกวดราคาได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามโทร. 0 2375 5494 ต่อ 5774-5 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส.  รายงาน)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11