BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. รณรงค์เดินชิดขวา เพิ่มความคล่องตัวบนสะพานลอย รถไฟฟ้า และสกายวอล์ค

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีสะพานลอยคนข้าม สะพานสถานีรถไฟฟ้า และสะพานสกายวอร์ค เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ มีสะพานคนเดินข้ามถนน จำนวน 915 แห่ง เป็นสะพานของกทม. 723 แห่ง กรมทางหลวง 192 แห่ง นอกจากนี้มีทางเดินยกระดับ (Skywalk) จำนวน 9 แห่ง เป็นทางเดินของกทม. 3 แห่ง บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) 2 แห่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1 แห่ง และเอกชน 3 แห่ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ใช้สะพานลอย และเป็นการสร้างวินัยด้านการจราจร กทม. จึงจัดทำโครงการกำหนดทิศทางขึ้น-ลงสะพานคนเดินข้าม ระบบขนส่งมวลชน และทางเดินยกระดับ (Skywalk) ให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน โดยกำหนดให้ขึ้น-ลงทางขวาเท่านั้น  เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวา หากเกิดอุบัติเหตุหรือก้าวพลาดก็จะสามารถใช้มือขวาซึ่งเป็นมือที่ถนัดจับราวบันไดซึ่งอยู่ทางด้านขวามือได้ทันที

โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ทางขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องหมายจัดระเบียบคนเดินที่ชัดเจน กทม. จึงได้มอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ดำเนินการขีดสี ตีเส้น เครื่องหมายกำหนดทิศทาง การเดินบนสะพานลอยคนเดินข้าม ทางขึ้น-ลงระบบขนส่งมวลชน และทางเดินยกระดับ (Skywalk) ให้เห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนสะพานลอยคนเดินข้ามในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง รวมถึงทางขึ้นลงระบบขนส่งมวลชนและทางเดินยกระดับ (Skywalk) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น สจส. จะประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับผิดชอบสะพานและทางเดินต่างๆ ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เมื่อดำเนินการขีดสี ตีเส้นแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ทางสัญจร และเป็นการสร้างวินัยจราจรด้วยอีกทางหนึ่ง

-----------------                  (ภวนพร...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11