BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟย่านตลิ่งชัน


(16 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน บริเวณอุโมงค์กลับรถชัยพฤกษ์ ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ตรวจการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลตลิ่งชัน และบริเวณจุดกลับรถ สุดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถ.เลียบทางรถไฟสายใต้ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เขตตลิ่งชัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

ประสานการรถไฟวางท่อระบายน้ำหน้าศาลตลิ่งชัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาพื้นที่เสี่ยงน้ำเร่งระบายในบริเวณพื้นที่เขตตลิ่งชันจะมีอยู่ 2 จุด คือ บริเวณถนนฉิมพลี และบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่คลองบางกอกน้อยจนถึงถนนพุทธมณฑล สาย 1 สำหรับการแก้ไขปัญหาแบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราว และการแก้ไขปัญหาถาวร ซึ่งพื้นที่ถนนฉิมพลีสำนักการระบายน้ำได้สร้างสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำจากบ่อสูบไปลงคลองบัวและคลองขุนจันทร์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากถนนฉิมพลี   มีสภาพพื้นผิวจราจรต่ำ ในปีงบประมาณ 2561 สำนักการโยธาได้มีโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี โดยการเสริมผิวจราจรให้สูงขึ้น พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำขนาด 1.50 ม. ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีจนถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ อย่างไรก็ตามบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ก็ยังมีปัญหาน้ำเร่งระบายอยู่ เนื่องจากเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากการรถไฟ เพื่อขอใช้พื้นที่ในดำเนินการแก้ไขปัญหาในเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.20 ม. ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลตลิ่งชันจนถึงถนนพุทธมณฑล สาย 1 ความยาวประมาณ 420 ม. ในขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการวางท่อและเชื่อมท่อในบริเวณดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล เพื่อดึงน้ำมาลงคูน้ำถนนพุทธมณฑล สาย 1 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายบริเวณหน้าศาลตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ดึงน้ำจากอุโมงค์กลับรถ ลงบ่อสูบถนนบรมราชชนนี

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบริเวณตั้งแต่คลองบางกอกน้อยจนถึงถนนฉิมพลี โดยเฉพาะบริเวณอุโมงค์กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับ กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาชั่วคราว โดยสำนักการระบายน้ำจะปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนบรมราชชนนี โดยดำเนินการขยายบ่อสูบน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากบ่อสูบน้ำดังกล่าวอยู่ติดกับตอม่อทางด่วน เพื่อดึงน้ำจากซอยบรมราชชนนี 20 มาที่บ่อสูบน้ำถนนบรมราชชนนี และระบายลงสู่คลองบางกอกน้อย ส่วนโครงการแก้ไขปัญหาถาวรสำนักการระบายน้ำ จะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้บริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลด้านระบบระบายน้ำ คาดว่าภายในปี 2561-2562 ระบบระบายน้ำบริเวณถนนฉิมพลีและถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ จะมีประสิทธิภาพเต็ม 100%

 

เพิ่มกำลังสูบถนนฉิมพลีและถนนเลียบทางรถไฟ เป็น 15 ลบ.ม./วินาที

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในท้ายสุดว่า อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งระบายในเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ในกรณีที่ฝนตกลงมาในปริมาณมากก็สามารถระบายน้ำได้เร็วกว่าปี 59 จากตัวเลขที่สำนักการระบายน้ำได้เปรียบเทียบข้อมูลไว้ เฉพาะถนนฉิมพลีและถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เดิมมีกำลังสูบ 5 ลบ.ม./วินาที ในปีนี้ได้เพิ่มกำลังสูบเป็น 15 ลบ.ม./วินาที ซึ่งตั้งแต่หน้าฝนปี 60 เป็นต้นมา ระบบระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวสามารถระบายน้ำได้เร็วกว่าปี 59

-----------------                  (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11