BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกลุ่มเขตกรุงเทพใต้จัดอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และพื้นที่ใกล้เคียง

(15 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ดร.วัลลัภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการเฝ้าระวังภัย โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (อีโอดี) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตวัฒนา บางรัก บางนา พระโขนง คลองเตย ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางคอแหลม และเขตปทุมวัน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อย.รส.ที่2 ม.1 พัน1 รอ. ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ห้างร้าน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุม

สืบเนื่องจากมีผู้สร้างสถานการณ์และก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบกลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นเขตเมือง เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ แหล่งวัฒนธรรม การศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้จึงจัดประชุมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังภัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายช่วยกันสอดส่องดูแลภัยพิบัติต่างๆ ตามเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และพื้นที่ใกล้เคียง และให้ทุกภาคส่วนนำไปขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานประกอบการ ห้างร้าน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต รวมจำนวน 500 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ "มาตรการป้องกันและแก้ไขกรณีพบเห็นวัตถุต้องสงสัย/สาธิตวิธีการป้องกันและสาธิตการเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัย" โดยวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตำหนักและมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีกลุ่มบุคคลไม่หวังดี ก่อความวุ่นวายขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศ รวมทั้งเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพใต้เป็นสถานที่พักอาศัยของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสถานที่ตั้งของสถานทูต โรงแรม สถานที่ราชการ และสถานประกอบการสำคัญจำนวนมาก เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจแนวทางเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังภัย ซึ่งการเฝ้าระวังภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ ร่วมกันจะทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และบริเวณใกล้เคียง จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนนำไปขยายผลเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยให้เกิดผลต่อทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และทางราชการ รวมถึงเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าของอาคาร สถานประกอบการตามแนวรถไฟฟ้า BTS ในพื้นที่เขตวัฒนาและในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เป็นการช่วยเหลืองานราชการด้วยการสอดส่อง เฝ้าระวังภัยในบริเวณพื้นที่หน้าอาคารของตนและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้บุคลากรและกล้อง CCTV ของแต่ละอาคารต่อเนื่องกันเป็นเครือข่าย และประสานเชื่อมโยงกัน สื่อสารกันด้วยระบบไลน์ของแต่ละพื้นที่เขต และประสานในระดับระหว่างเขตด้วยเครือข่ายไลน์ของผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพใต้

----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11