BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579

(15 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานครผู้แทนสำนักอนามัย กทม. กรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานครขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 60 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับภาค โดยจะมีการประชุมเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ระดับภาคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ และแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินการระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร การเสวนาวิชาการเพื่อทบทวนอดีต ปัจจุบัน สู่การกำหนดทิศทางแนวทางในอนาคต ในประเด็นต่างๆ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดโรค ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่กรุงเทพมหานครมีองค์กรภาครัฐในการช่วยสนับสนุนให้แผนและนโยบายต่างๆ ดำเนินควบคู่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว อยู่ในสังคมได้โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และให้การพัฒนากรุงเทพมหานคร ในมิติต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนในอนาคตต่อไป

----------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11