BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนกทม. ร่วมพิธีเททอง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา

(15 มิ.ย. 60) เวลา 12.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรหมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทั้งนี้ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์รุ่นนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแผ่นทองที่ทรงจารึกอักขระและทรงอธิษฐานจิตแล้วเป็นชนวนหล่อ พร้อมทั้งเททองหล่อนำฤกษ์ ณ มณฑลพิธีมหาพัทธสีมาวัดราชบพิธ และจะมีพิธีพุทธาภิเษกในมงคลฤกษ์วันพุธที่ 21 มิ.ย. 60 ทรงจุดเทียนชัย ทรงเจริญจิตภาวนา โดยมีพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ จำนวน 9 รูป ร่วมเจริญจิตภาวนา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิธ จัดทำขึ้นเป็นรุ่นแรกนับแต่ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเงินจากการสั่งจองพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 และก่อสร้างอาคารอรุณนิภาคุณากร เพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบพิธ อันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติต่อไป

........................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11