BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวผู้บริหาร

เปิดมหกรรมกีฬาไทย รวมใจชาวบดินทร สานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง

(23 มิ.ย. 60) เวลา 14.30 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “มหกรรมกีฬาไทย รวมใจชาวบดินทร” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รวมถึงอนุรักษ์และสืบสานกีฬาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติ โดยกีฬาประกอบด้วย วิ่งเบี้ยว ตีล้อ วิ่งผลัด วิ่งกระสอบ เรือบก และชักเย่อ โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวังทองหลาง ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายวรวิทย์ หงวนศิริ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมพิธีเปิด ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงเรียนบดินทรเดชา เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง เป็นโรงเรียนในฝันของเด็กนักเรียนกรุงเทพฯ หลายๆ คน ที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ และในทุกๆ ปี ก็จะมีนักเรียนของกรุงเทพมหานครได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียนบดินทรเดชาแห่งนี้อยู่เสมอ กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณโรงเรียนบดินทรเดชา ตลอดจนคุณครูทุกท่านที่ได้สร้างพวกเขาให้เป็นเด็กที่ดี มีคุณภาพ และอนาคตที่ดีต่อไป และขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครองที่ร่วมใจมาจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ซึ่งการกิจกรรมในลักษณะนี้อาจเป็นจุดแข็งของสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนแห่งนี้ ที่สามารถรวบรวมผู้ปกครองให้มาจัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ได้ทำกิจกรรมที่มีความสุข และได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย เพื่อให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป

.........................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)


 

สัมมนาฯ ข้าราชการบำนาญในสังกัดกทม. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ

(23 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ตลอดจนแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักการคลัง และข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร คือบุคลากรที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยที่ภารกิจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย การปฏิบัติงานจึงต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งต้องใช้ความเสียสละ ความอดทน อดกลั้น ในการฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ข้าราชการบำนาญทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบคอบ รวมถึงมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าทุกท่านจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ทุกท่านยังคงเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเครือข่ายผู้สูงอายุอย่างกว้างขวาง นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวและมีความสุขยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้าราชการบำนาญสามัญ และข้าราชการครูบำนาญ ที่ได้เกษียณอายุไปแล้ว ปัจจุบันมี จำนวนประมาณ 18,000 คน ซึ่งการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆ ละ 1,000 คน หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี โดยปีนี้กำหนดจัด ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

------------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)


 

กทม. หนุนเต็มพิกัด ร่วมผลักดันกรุงเทพฯ ให้เป็นสวรรค์แห่งการลงทุน

(23 มิ.ย. 60) เวลา 15.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน China (Shandong) – Thailand Investment and Trade Forum & Business Match-making  Meeting  พร้อมกันนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานคร แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้แทนจากมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทย ในปี 2558 กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product – GPP) สูงที่สุดในประเทศ ด้วยมูลค่า 4.43 ล้านล้านบาท (130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือคิดเป็น 32.45% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) กรุงเทพมหานครมีเศรษฐกิจที่กระจายตัวดี โดยมีภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสถาบันการเงิน ซึ่งภาคเศรษฐกิจทั้งสี่ประเภทนี้คิดเป็นประมาณ 60% ของเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายได้ต่อประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่ากับ 513,397 บาทต่อปี ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองมาจากจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า ในด้านการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลเมืองน่าเที่ยวติดอันดับต้นๆ มาตลอดระยะเวลา 5 ปี ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ภาคการท่องเที่ยวก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่น โดยภาพรวมของการดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2558 กรุงเทพมหานครมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 34,761,852 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า  1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง มีแนวโน้มที่จะพำนักอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 3 - 5 วันก่อนจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นหรือเดินทางกลับประเทศ

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจโดยตรง แต่ก็มีหน้าที่บริหารราชการและบริหารจัดการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบกิจการในเขตกรุงเทพฯ มีหน้าที่ดำเนินกิจการจำนวน 27 ภารกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีการใช้งบลงทุนมูลค่า 15,000-18,000 ล้านบาท ในช่วงปีงบประมาณ 2555 - 2558 สำหรับปีงบประมาณ 2559 นั้น กรุงเทพมหานครได้จัดทำค่าใช้จ่ายด้านงบลงทุนจำนวน 16,346 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของรายจ่ายรวม

“ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556- 2575) ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งธุรกิจและการลงทุน โดยเป็นศูนย์การค้า การเงิน การลงทุน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร และบริการสีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ.2575 โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนและนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้รับความสะดวกสบาย ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร” นายทวีศักดิ์ กล่าวในที่สุด

---------------------- (ภวนพร...กปส. รายงาน)


 

หอสมุดเมือง กทม. จัดเสวนา “สุนทรภู่ ครูภาษา” ชวนตระหนักคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทยวันสุนทรภู่

(23 มิ.ย. 60) น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ “สุนทรภู่ ครูภาษา”ซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด และสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้น ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แยกคอกวัว เขตพระนคร เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย โดยมี รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ผศ.ดร.สายวรุณ สุนทโรทก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ อ.วรวุฒิ ภักดีบุรุษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมเสวนา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนา “สุนทรภู่ ครูภาษา” ในวันนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี ถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของภาษาไทยที่สำคัญของบรมครูของไทย คือ สุนทรภู่ ตลอดจนให้บรมครูสุนทรภู่เห็นว่า คนไทยไม่ไร้ฝีมือ ยังมีกวีที่จะเกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์อีกมากมาย สิ่งที่ครูสุนทรภู่สร้างมาทั้งวรรณกรรมและกวีเป็นสิ่งที่ชี้ความเป็นชาติ รากแท้ของไทยเกิดจากรากวัฒนธรรมไทย ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันสืบสานมรดกที่ยิ่งใหญ่และมรดกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ขอให้ทุกคนได้นำสิ่งที่ได้รับจากการเสวนาไปปรับใช้ในการสร้างความรู้ รวมถึงปรับใช้ในห้องสมุดและสถานศึกษา เพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการเติมเต็มความรู้และองค์ปัญญา และหอสมุดเมืองฯ แห่งนี้ เป็นหอสมุดของทุกคนที่สามารถมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนห้องเรียนของทุกคนได้

----------------- (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)


 

กทม. ชวนชุมชนและอาสาสมัครฯ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก


(23 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พลตรีชวการ คมคาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ต.อ.สุวิชชา จินดาคำ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล นายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตภาษีเจริญ ผู้บริหารเขตสะพานสูง ผู้บริหารเขตบางรัก ผู้บริหารเขตคลองเตย ผู้บริหารเขตบางนา ผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้บริหารเขตหนองจอก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา รวมจำนวน 1,200 คน ร่วมพิธี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย ตลอดจนสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาได้รับองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลแก่หน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เรื่อง “พลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด” และการกล่าวปฏิญาณตนต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการแสดงสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด 4 ชุด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะส่งผล ทำให้สามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกรุงเทพมหานครลงได้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมและชุมชนกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่กระจายไปทั่ว ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่าย แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหายาเสพติดได้ เนื่องจากเป็นขบวนการที่สลับซับซ้อน ผู้จำหน่ายพัฒนาวิธีการขายได้อย่างแยบยล และนับวันจะเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อย่างที่เห็นเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ดังนั้นทุกฝ่ายโดยเฉพาะอาสาสมัครชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษา และสถานประกอบการต้องร่วมมือกันสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเชิงรุก โดยเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างความคุ้นเคย จะทำให้ทราบพฤติกรรมและสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ต้องการให้ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและสงบสุขตลอดไป

----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)


 

กทม. เร่งพัฒนาแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำย่านถนนรามคำแหง


(23 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรและระบบระบายน้ำบริเวณถนนรามคำแหง โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ ณ บริเวณโครงการแก้มลิง ข้างโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากร ซึ่งการก่อสร้างติดปัญหาการรุกล้ำบริเวณคลองบ้านม้า 2 ที่ผ่านมาสำนักงานเขตสะพานสูงและสำนักการระบายน้ำได้ลงพื้นที่เจรจากับผู้รุกล้ำแล้ว ซึ่งผู้รุกล้ำยินยอมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไปเป็นอย่างดี หลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงหมู่บ้านสัมมากรต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี ถ้าโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 227,000 ลบ.ม. โดยช่วยรองรับน้ำจากหมู่บ้านสัมมากรและถนนรามคำแหงมากักเก็บไว้ในแก้มลิงดังกล่าว อย่างไรก็ตามการก่อสร้างในช่วงแรกจะติดปัญหาและอุปสรรคทำให้การก่อสร้างล่าช้า บริเวณหมู่บ้านสัมมากรมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ 2,000-3,000 หลังคาเรือน โดยหมู่บ้านได้มอบบึงรับน้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 4 บึง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 4 บึง จะสามารถรองรับน้ำจากคลองบ้านม้า คลองบ้านม้า 2 และคลองสะพานสูง ซึ่งคลองทั้ง 3 แห่ง จะมาเชื่อมกับคลองแสนแสบ ทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ในช่วงที่ฝนตกก่อนระบายลงสู่คลองต่างๆ ต่อไป

แก้มลิง 25 แห่งทั่วกรุง รองรับปริมาณน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีแก้มลิงทั้งหมด 25 แห่ง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม. ซึ่งในส่วนแก้มลิง 25 แห่ง เป็นแก้มลิงของเอกชน 7 แห่ง เช่น บึงสวนสยาม บึงสีกัน บึงข้างโรงเรียนแอนเนกซ์ บึงหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้น บึงหมู่บ้านเมืองทองธานี 2/1 และ 2/2 ซึ่งบึงของเอกชนมีส่วนช่วยในการกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกเป็นจำนวนมาก นอกจากแก้มลิงทั้ง 25 แห่งนี้แล้ว กรุงเทพมหานครได้พยายามใช้ประโยชน์จากแก้มลิงของหน่วยราชการ เช่น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน.2 รอ.) ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่แก้มลิง เพื่อการชะลอน้ำในช่วงที่ฝนตก นอกจากนี้ในวันที่ 28 มิ.ย. นี้ กรุงเทพมหานครจะเจรจราพูดคุยกับหมู่บ้านนอร์ทปาร์ค ซึ่งมีพื้นที่แก้มลิงและระบบสูบน้ำอยู่ ถ้าหากสามารถใช้แก้มลิงและระบบสูบน้ำที่มีอยู่ได้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่บริเวณถนนงามวงศ์วาน จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เล็งเพิ่มแก้มลิงอีก 12 แห่ง พร้อมชวนภาครัฐและเอกชนพัฒนาบึงรับน้ำ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามแก้มลิงที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ ทั้งในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เอกชน และพื้นที่หน่วยราชการอื่นๆ คงจะไม่เพียงพอ ในอนาคตกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำ มีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่แก้มลิงไม่น้อยกว่า 12 แห่ง ถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ต่ำกว่า 6 ล้านลบ.ม นับว่าเป็นจำนวนที่มาก แต่ในขณะเดียวกันหากหมู่บ้านหรือหน่วยราชการใด ประสานงานมายังกรุงเทพมหานครให้มีการพัฒนาบึงรับน้ำหรือแก้มลิงด้วยกัน โดยกรุงเทพมหานครช่วยบริหารจัดการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน การพัฒนาแก้มลิงในหมู่บ้านนั้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อาจไม่ใช่การป้องกันและแก้ปัญหาในภาพรวม แต่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านตนเองก็ได้ เพราะจะช่วยกักเก็บน้ำจากพื้นถนนหน้าหมู่บ้านในช่วงฝนตก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหน้าหมู่บ้าน และอำนวยความสะดวกต่อการสัญจรในเส้นทางใกล้เคียง เพราะฉะนั้นแก้มลิงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม เมื่อมีการพัฒนาเพื่อให้กักเก็บน้ำได้ในช่วงที่ฝนตก จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้น เราคงจะมองเฉพาะเรื่องคลองอย่างเดียว ท่อระบายน้ำอย่างเดียว หรือเฉพาะอุโมงค์เพียงอย่างเดียว คงไม่ใช่ ควรจะมีทุกอย่างที่ผสมผสานกัน ซึ่งแก้มลิงก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราสามารถนำมาป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)


 

กทม. ต้อนรับคณะผู้บริหารมณฑลซานตงหารือการค้าการลงทุนระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง


(23 มิ.ย. 60) เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางสาวจ้าย หลู่หนิง (Ms.Zhai Luning) รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำมณฑลซานตง และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมงาน China (Shandong) – Thailand Trade & Investment Forum ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลซานตงในด้านการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง โดยมีนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการสำนักงานการต่างประเทศ กทม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลซานตง ซึ่งในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการลงนาม MOU กับมณฑลซานตง เป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน และได้มีโอกาสไปดูเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่เมืองชิงต่าว ซึ่งมณฑลซานตงมีฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานมากที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบกับกรุงเทพมหานครกำลังจะขยายเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งก็คงจะได้ทำการติดต่อลงทุนเรื่องรถไฟฟ้ากับเมืองซานตงเช่นกัน นอกจากนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะๆ เพราะเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแล้ว ซึ่งการเดินทางนั้นสะดวก ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษๆ อีกทั้งค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง มีอาหารที่อร่อย มีเมืองที่น่าท่องเที่ยว และมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยประมาณ 8 ล้านกว่าคน ปีนี้ก็คาดหวังว่าพี่น้องชาวจีนจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้น และในระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี้ก็ขอให้คณะมณฑลซานตงได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อย่างมีความสุข เดินทางโดยสวัสดิภาพ และอย่าลืมแวะชมถนนเยาวราชซึ่งเป็นเมืองไชน่าทาวน์ที่ยอดเยี่ยมมากในกรุงเทพมหานคร

รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำมณฑลซานตง ระบุว่า ในการมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมณฑลซานตงนำคณะผู้ประกอบการมาเยือนประเทศไทย ซึ่งก็เป็นการเยี่ยมเยือนครั้งแรกหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม MOU กัน และขอเสนอข้อคิดเห็น จำนวน 2 ข้อ คือ 1. ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูลข่าวสารและนโยบายระหว่างกัน โดยอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทันกับสถานการณ์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขกับปัญหาที่เผชิญในการทำงานร่วมกัน และผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายได้มีก้าวหน้า ซึ่งมณฑลซานตงก็มีความยินดีที่จะร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและนโยบายต่างๆ ระหว่างมณฑลซานตงกับกรุงเทพมหานคร และ 2. อยากให้มีหน่วยงานที่ส่งเสริมในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย ตั้งระบบการประสานงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมณฑลซานตงก็มีสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนของมณฑลซานตง เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานหอการค้าซานตงในไทย โดยทางรัฐบาลของมณฑลซานตงจะสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำเร็จต่อไป

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)


 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11