โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
สถานที่ตั้ง
ปทุมธานี อำเภอ เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
รายละเอียดโครงการ
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้คณะองคมนตรีที่เกี่ยวข้องและหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าเฝ้ารับพระราชทานพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 โดยมีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้ ให้ทุกๆ ฝ่ายร่วมมือกันเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว ต้องเร่งขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชในคลองตามแนวดิ่ง พิจารณาก่อสร้างทำนบและประตูระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ โดยให้ระดมความร่วมมือกันในทุกๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
 
ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
e-max.it: your social media marketing partner