โครงการ กำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการ
 
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้คณะองคมนตรีที่เกี่ยวข้องและหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าเฝ้ารับพระราชทานพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 โดยมีใจความสำคัญสรุปได้ดังนี้ ให้ทุกๆ ฝ่ายร่วมมือกันเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว ต้องเร่งขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชในคลองตามแนวดิ่ง พิจารณาก่อสร้างทำนบและประตูระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆ โดยให้ระดมความร่วมมือกันในทุกๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ผลการดำเนินงาน
 
 
 
กำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องจักรบริเวณคลองประเวศน์บุรีรมย์ ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขนาก ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
                    โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถช่วยป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
 
๑. ป้องกันและบรรเทาการเกิดอุทกภัย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
 
๒. ป้องกันและบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ และเขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
๓. เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองระบายน้ำบริเวณถนนบางนาตราด-คลองสำโรง และเสริมศักยภาพคลองระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิให้สามารถระบายน้ำในทุ่งฝั่งตะวันออกตอนล่างลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
 
ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
ข้อมูลจาก http://km.rdpb.go.th/Project/View/6628
e-max.it: your social media marketing partner