foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3452069
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
873
6783
72399
3259828
381203
464948
3452069

Your IP: 54.80.217.80
2018-03-24 03:37

Facebook กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

 
 
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 5,989,636  บาท

    (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  30 มิถุนายน  2560  หนังสือพิมพ์The Nation ขนาด 1/2หน้า สี่สี

    จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 120,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  โดยสืบราคาจากท้องตลาด

        - สืบราคาจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

 

                                               

                                                                  (นางสาวเยาวลักษณ์  พิมพะนิตย์)

                                                                 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                                                              หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่  กองประชาสัมพันธ์