foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957773
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2931
13125
46370
2789439
351855
503863
2957773

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:23

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้ 

1. ด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก การจัดเก็บเอกสาร การเวียนหนังสือปิดประกาศ 

2. ด้านการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอน การย้าย การเพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ การลาศึกษาต่อ การลาอุปสมบท การลาไปต่างประเทศ การเลื่อนระดับ การฝึกอบรม การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเหรียญกาชาด การทำบัตรทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง การทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้าง การควบคุมวันลาข้าราชการและลูกจ้าง การทำหนังสือรับรองอัตราเงินเดือน 

3. ด้านการงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การของบประมาณ การโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ การขอจัดสรรเงินงบกลาง ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรายงานงบรับ – จ่ายเงิน การของเงินงวด การกันเงินเหลื่อมปี 

4. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า ค่าหนังสือพิมพ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ การจำหน่ายทรัพย์สิน การจัดซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

5. การควบคุมและจัดยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานของกองประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner