RSS

เริ่มแล้วศึกโต๊ะเล็ก "กทม.ฟุตซอลลีก" ปี 60

 
 
       (18 ก.ค.60) นายโฆษิต  อักษรชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
"กทม. ฟุตซอล ลีก" ครั้งที่ 12  ประจำปี 2560 ณ สนามบางกอกอารีนา  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18ก.ค. - 18 ส.ค. 60 โดยมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 3 ท่ามกลางตัวแทนของทั้ง 50 สโมสรทั่วกรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 9-14 ส.ค.นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 
 
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์เป็นพิเศษเพื่อความตระการตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะปทุมมาที่จะบานสะพรั่งเต็มลานภายในสวน ทั้งยังมีดอกบานชื่น ดาวกระจาย สร้อยไก่ ฯลฯ รวมจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ต้น 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. จัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล-เกียรติบัตรงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์4.0 โดยการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่สอดรับกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เผยการกำหนดแนวก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมฯ เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ยืนยันทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรร้องเรียนว่าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของกทม. ยังไม่เหมาะสมโดยระบุว่า การที่กทม. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลองโดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ ในปัจจุบันกว้างเพียง 20 เมตร ซึ่งระยะแนวเขตคลองที่กทม. กำหนดจะทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าว จะต้องรื้อย้ายออกทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม...

สพข. จัดฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ–ชำนาญการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ฉบับใหม่

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐและความต้องการของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. แจงโครงการสร้างสะพานเชื่อมศิริราช-ท่าพระจันทร์ อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมเจ้าพระยา

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงถึงกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียกรณีแนวคิดการสร้างสะพานคนข้ามเชื่อมศิริราชกับท่าพระจันทร์ ว่า ไม่อยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แสดงถึง การขาดการพิจารณาแผนแม่บทอย่างบูรณาการ อีกทั้งควรพิจารณาโครงข่ายการสัญจร และสะพานคนข้ามนี้อาจกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ลดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์ และลดโอกาสที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกแล้วเยาวชนกทม. ดีเด่น “ประกายเพชร” ปี 2560 เตรียมมอบรางวัล 5 ส.ค. นี้

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี

(18 ก.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Human Papilloma virus หรือ HPV ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้บริการวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี จำนวนกว่า 34,000 คน

อ่านเพิ่มเติม...