RSS

แนวทางการป้องกันอันตรายแก่ประชาชนจากเหตุทางเท้าชำรุดซึ่งอยู่ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า

สำนักการโยธาได้ชี้แจงสถานการณ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 สาย สายสีม่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนแล้ว สายน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีแดง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู อยู่ระหว่างการขอพื้นที่ก่อสร้าง และสายสีทอง อยู่ระหว่างการสำรวจสาธารณูปโภค ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ถนนสาธารณะในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะต้องมีการยื่นข้อมูลเพื่อแสดงให้แก่กรุงเทพมหานครได้รับทราบ อาทิ แบบรายละเอียดแสดงตำแหน่งโครงสร้างสถานี แผนงานก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัยจากการก่อสร้าง และรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อกทม. ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะระงับการก่อสร้างชั่วคราว หากการดำเนินการเข้าข่ายจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่เป็นไปตามแผนงานการจราจรที่กทม. ได้พิจารณาแล้ว หรือกรณีที่กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คนทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 60

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานกวาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)”

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

สธก. คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำพร้อมขยายวงเงิน บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน

            พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำกทม. จึงได้จัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชน   ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับเป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

สสล. ประกาศผู้ชนะการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยหรือนำของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในวัน World Car Free Day

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวัน “World Car Free Day” โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่อย่างเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม กทม. ขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และจักรยาน เพื่อลดปัญหาการจราจร 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้ผลิตภาพยนตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

(19 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

26 ก.ย. นี้ สผม. เปิดตัวโครงการจัดทำผังเมืองรวม กทม.“กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสวงหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการย่อมส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลตากสินไฟเขียวให้ประชาชนเชื่อมต่อ WIFI ฟรี ในระหว่างรอคอย

นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ โรงพยาบาลตากสินมีความต้องการเปิด Internet ไร้สาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย ค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ และในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...