foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991800
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8671
13904
80397
2789439
385882
503863
2991800

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:13

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

(19 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสวงหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการย่อมส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตากสินกำหนดเปิดตัว “Taksin Smart Wifi” เพื่อตอบรับนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนทุกระดับ โรงพยาบาลตากสินมีความต้องการเปิด Internet ไร้สาย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสามารถค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย ค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนรู้ และในส่วนของประชาชนที่มารับบริการก็จะได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ความรู้ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตากสินจัดเตรียมไว้ให้ ขณะรอพบแพทย์หรือรอรับยาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 60 เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

(1 ก.ย. 60) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬากรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 51 ประจำปี 2560 ณ เมืองเคานาส สาธารณรัฐลิทัวเนีย เมื่อวันที่ 4-9 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะนักกีฬาของกรุงเทพมหานครสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 23 เหรียญ ประกอบด้วย 8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมและฝึกสอนนักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม...

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ฟรี วันละ 50 หน่วยในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละเขตจะหมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างต่อเนื่องและรับบริการใกล้บ้าน ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง คนหรือสัตว์ ที่เป็นโรคนี้จะเสียชีวิตทุกราย 

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มประชากรที่จะเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต หากได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านผังเมืองตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านการมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคตได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

พันตำรวจเอก จิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด เปิดเผยว่า สำนักงานตลาดกำหนดเปิดตัวโครงการสมารท์มาร์เก็ต 4.0 ในวันที่ 26 ส.ค. 60 ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึ่งจะนำร่องเป็นตลาดแรก เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้า ผ่านแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน ซึ่งผู้ค้าทุกท่านสามารถจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองร่วมกับสมาคมสถาปนิก ผังเมืองไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพภายใต้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จัดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการประจำปีชื่อว่า “TUDA 2017” ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง” ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 60 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

อ่านเพิ่มเติม...