RSS

ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯชำระภาษีตามกำหนด

        นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2560 โดยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขตซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 28 ก.พ.61 ภาษีป้าย กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ณ สำนักงานเขตซึ่งป้ายนั้นตั้งอยู่ สำหรับป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะ(รถยนต์ รถจักรยานยนต์)ที่ต้องเสียภาษีให้ยื่น ณ สำนักงานเขตซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ภายในวันที่ 31 มี.ค.61 และภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้เจ้าของที่ดินชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เม.ย.61 สำหรับเอกสารประกอบการยื่นแบบและชำระภาษี ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) และสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการยื่นแบบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เปิดลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย.61 ณ 50 สำนักงานเขต

 
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2502) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนากรณีผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดคัดเลือกนักกีฬาร่วมแข่ง กีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”

 
          กทม. เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่ง ร่วมแข่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ม.ค. 61
 
          นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยกองการกีฬา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 โดยรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 41 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ กอล์ฟ กีฬาทางอากาศ ลีลาศ คาราเต้-โด เทนนิส เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทควันโด จักรยาน เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล บิลเลียด สนุกเกอร์ แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง เพาะกาย ยูยิตสู ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น มวยปล้ำ  ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิมนาสติก ยูโด รักบี้ฟุตบอล บริดจ์ ปันจักสีลัต วู้ดบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ซอฟท์เทนนิส เจ็ตสกี หมากล้อม แฮนด์บอล แฮนด์บอลชายหาด เอ็กซ์ตรีม ชักกะเย่อ ฟันดาบสากล กาบัดดี้ เรือพาย ฮอกกี้

อ่านเพิ่มเติม...

สนน. เปิดอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กทม.

 
          (30 พ.ย. 60) นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจ โดยมีนางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธิ์ ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมพิธี ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงรับจำนำ กทม. เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถานธนานุบาล กทม. หรือโรงรับจำนำ กทม. จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองเจือประดับเพชร ทองเค ทองรูปพรรณ เพชรรูปพรรณ อัญมณี และเบ็ดเตล็ด ซึ่งจำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมคณะทำงาน “กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” เพื่อกำหนดผังเมืองใหม่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ Working Group ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในประเด็น “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว” 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงจำนำกทม. ยืนหยัดดอกเบี้ยถูกพร้อมขยายวงเงินรับจำนำ ช่วยชาวกรุงฯ สู้ภัยเศรษฐกิจ

พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาล กทม. แจ้งว่า สถานธนานุบาลฯ (โรงรับจำนำ กทม.) ได้คงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำ 1 ฉบับ เป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท 

อ่านเพิ่มเติม...

สผม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของ กทม.ในพื้นที่ด้านตะวันตก

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการศึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสภาพการณ์ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ที่ขยายตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าวมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

10 พ.ย. นี้ กทม. จัดสัมมนาวิชาการ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการ โอนสิทธิการพัฒนามาบังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...