foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991809
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8680
13904
80406
2789439
385891
503863
2991809

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:13

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและห่วงใยสุขภาพประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกชุก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า เป็นต้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เฝ้าระวังโรคดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม...

    (11 ต.ค. 60) นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบให้ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (BMA Home Ward Referral System) ของกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
   

อ่านเพิ่มเติม...

นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง 2,500 ต้น โดยร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ศาลาแดง ทหารจากร้อยรส. ร 19 พัน 2 ผู้ค้าและประชาชนทั่วไป จะนำดาวเรืองไปปลูกบริเวณเกาะกลางถนนภายในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ในวันที่ 14 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักการโยธาได้ชี้แจงสถานการณ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 สาย สายสีม่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนแล้ว สายน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีแดง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู อยู่ระหว่างการขอพื้นที่ก่อสร้าง และสายสีทอง อยู่ระหว่างการสำรวจสาธารณูปโภค ซึ่งในการขอใช้พื้นที่ถนนสาธารณะในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจะต้องมีการยื่นข้อมูลเพื่อแสดงให้แก่กรุงเทพมหานครได้รับทราบ อาทิ แบบรายละเอียดแสดงตำแหน่งโครงสร้างสถานี แผนงานก่อสร้าง มาตรการความปลอดภัยจากการก่อสร้าง และรายการทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อกทม. ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการแล้ว กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะระงับการก่อสร้างชั่วคราว หากการดำเนินการเข้าข่ายจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ไม่เป็นไปตามแผนงานการจราจรที่กทม. ได้พิจารณาแล้ว หรือกรณีที่กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม...

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานกวาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกที่มีความตั้งใจจริง เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม...

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

            พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ประธานกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำกทม. จึงได้จัดเตรียมแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชน   ที่ประสบภาวะเศรษฐกิจ โดยคงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และขยายวงเงินรับจำนำต่อตั๋วรับจำนำหนึ่งฉบับเป็นไม่เกินฉบับละ 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณมูลฝอยหรือนำของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ย. ของทุกปี เป็นวัน “World Car Free Day” โดยในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใหญ่อย่างเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม กทม. ขอเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และจักรยาน เพื่อลดปัญหาการจราจร 

อ่านเพิ่มเติม...