กทม.เปิดลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย.61 ณ 50 สำนักงานเขต

 
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2502) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – 30 พ.ย. 61 โดยนำหลักฐานประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนากรณีผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย
 
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต หรือที่สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม โทร. 0 2245 5166 ในวันและเวลาราชการ
 
---------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner