สนน. เปิดอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กทม.

 
          (30 พ.ย. 60) นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสำรวจ โดยมีนางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธิ์ ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ เจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมพิธี ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
 
          โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้นโดยกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ เพื่อให้การสำรวจ และจัดทำแนวเขตคลองสาธารณะมีความชัดเจน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการรุกล้ำแนวเขตคลองอันเนื่องจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตคลอง รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคลองเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่ง สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะฯ โดยมีการจัดทำเป็นโครงการนำร่องระยะแรกจำนวน 30 คลอง ความยาวรวมประมาณ 210 กิโลเมตร โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้ในด้านการสำรวจพิกัดแผนที่โดย RTK หรือระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematics Network : RTK Network) การสำรวจสภาพภูมิประเทศโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems : GIS) เพื่อจัดทำแผนที่แนวเขตคลองสาธารณะกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการนำ GIS ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
 
 
          สำหรับคลองที่อยู่ในโครงการ 30 คลอง ครอบคลุมพื้นที่เขต 21 เขต ประกอบด้วย 1. คลองหนองบอน 2. คลองตาปลั่ง 3. คลองพระโขนง 4. คลองตัน 5. คลองสองต้นนุ่น 6. คลองหลอแหล 7. คลองจิก 8. คลองบางชัน 9. คลองบ้านป่า 10. คลองหัวหมาก 11. คลองลำบึงขวาง 12. คลองบางกอกใหญ่ 13. คลองชักพระ 14. คลองราชมนตรี 15. คลองบางจาก 16. คลองบางไผ่ 17. คลองมหาศร 18. คลองหนามแดง 19. คลองบางเชือกหนัง 20. คลองบางแวก 21. คลองบางพรม 22. คลองบางระมาด 23. คลองบ้านไทร 24. คลองมอญ 25. คลองบางขี้แก้ง 26. คลองบางโคลัด 27. คลองสามวา 28. คลองด่าน 29. คลองบางขุนเทียน 30. คลองพระยาสุเรนทร์ ทั้งนี้เริ่มต้นสัญญาว่าจ้างโครงการตั้งแต่ 20 ธ.ค. 59 สิ้นสุดสัญญา 14 ธ.ค. 60 หรือประมาณ 360 วัน
 
                                                          -----------------
e-max.it: your social media marketing partner