สผม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของ กทม.ในพื้นที่ด้านตะวันตก

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินการศึกษากำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสภาพการณ์ของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ที่ขยายตัวเข้าสู่บริเวณดังกล่าวมากขึ้น

สำนักผังเมืองจึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อรับฟังความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 08.30-12.00 น. ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ และเขตบางขุนเทียน ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด โดยจะนำผลการประชุมมาประมวลผลเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม อย่างบูรณการร่วมกันต่อไป

 

--------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner