10 พ.ย. นี้ กทม. จัดสัมมนาวิชาการ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR) และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการ โอนสิทธิการพัฒนามาบังคับใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาเป็นมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective Measure) โดยการให้เจ้าของที่ดิน ที่ถูกจำกัดสิทธิการพัฒนาในบริเวณที่ผังเมืองรวมกำหนด สามารถโอนหรือขายสิทธิการพัฒนา ได้แก่ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไปยังพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา เช่น บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ฯลฯ ส่วนมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวมเป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่แปลงที่ดินขนาดใหญ่ทั้งที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวต่อไปว่า เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประชาชน ตลอดจนเจ้าของที่ดินที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการ สำนักผังเมืองจึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)” และ มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ในวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชฎาแกรนด์ ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเข้ากับผลการศึกษาและกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

 

--------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner