สผม. จัดประชุมคณะทำงาน “กลุ่มที่อยู่อาศัย” เพื่อกำหนดแนวทางผังเมืองใหม่

นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักผังเมืองเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ การประชุมคณะทำงานร่วม หรือ (Working Group) นี้ กำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาขาต่างๆ ตามประเด็นที่สำคัญ รวม 10 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประเด็น“การพัฒนาที่อยู่อาศัย” ของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเนคชั่น (The connection Center) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เขตจตุจักร 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งงานที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้มีแนวโน้มการอพยพของประชากรและความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางการขยายตัวของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มหนาแน่นสูงในพื้นที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนทางราง ขณะเดียวกันยังคงมีการขยายตัวในแนวราบออกสู่พื้นที่ชานเมืองทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก จากปัจจัยการขยายแนวรถไฟฟ้าและการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทาง เข้าออกเมืองได้สะดวกขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองหรือพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในหรือชั้นกลาง ที่ราคาสูงมาก ทิศทาง การพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเมืองในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการสร้างสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัยจึงเป็นประเด็นสำคัญ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ สำนักผังเมืองจะนำข้อมูลที่ได้รับและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปประมวลผลเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนด แผนผัง เสนอแนะมาตรการทางผังเมืองและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ต่อไป

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner