กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกรับเปิดเทอม

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมักมีการระบาดของไข้เลือดออก จึงขอเชิญชวนประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ต.ค. 60 ทั้งประเทศพบผู้ป่วยจำนวน 42,035 ราย เสียชีวิต 56ราย สำหรับกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยจำนวน 6,111 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยเขตที่พบจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ เขตจตุจักร รองลงมา คือ เขตบางกะปิ และเขตดุสิต ตามลำดับ และในช่วงเดือน พ.ย. มักจะพบอัตราป่วยสูงสุดในรอบปี โดยพบมากที่สุดในช่วงอายุระหว่าง 10-14 ปี รองลงมา คือ 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ

ดังนั้นสำนักอนามัยจึงขอเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังบุตรหลานในวัยเรียน โดยอย่าให้ยุงกัด และให้ปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้าน 2. เก็บขยะ และ 3. เก็บน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นที่บ้าน วัด และโรงเรียน และหมั่นสังเกตตัวเองถ้ามีไข้สูงนานเกิน 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยหรือพบผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง โรงพยาบาลใกล้บ้าน และกองควบคุมโรคติดต่อ (ศูนย์ไข้เลือดออก) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2246 0357 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (ปชส...สนอ. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner