นักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 29 และ 30 เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรุงเทพมหานคร

(24 ต.ค. 60) นายสันทัต ชาญธวัชชัย ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 29 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59 – 3 มี.ค. 60 และรุ่นที่ 30 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59, 13 มี.ค. – 23 มิ.ย. 60

โดยรุ่นที่ 29 ได้จัดทำรายงานการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้แบบวิธีคนเมือง” ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ คือ 1. กทม. ควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีช่องทางที่เพิ่มขึ้น 2. กทม. ควรให้ความสำคัญกับการนำตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้รับชมและศึกษาผ่านช่องทางจากสื่อต่างๆ 3. กทม. ควรให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความครอบคลุมทุกด้าน

 

สำหรับรุ่นที่ 30 ได้จัดทำรายงานการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายและการร่วมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ” โดยมีข้อเสนอแนะจำนวน 4 ข้อ คือ 1. ด้านสถานที่ กทม. ควรจัดให้มีศูนย์กีฬาครอบคลุมทุกพื้นที่ของกทม. และมีศูนย์กีฬาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีมาตรฐาน มีการดูแลรักษาในเรื่องความสะอาดอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการตลอดเวลา โดยเฉพาะห้องน้ำควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดตลอดเวลา และจัดให้มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ 2. ด้านอุปกรณ์ ควรมีการจัดหาตรวจสอบคุณภาพและจัดตารางการซ่อมบำรุง อุปกรณ์กีฬา เวที ตู้เก็บของ (Locker) ระบบระบายอากาศให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ด้านบุคลากร บุคลากรและผู้นำชุมชนของกรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนแนะนำ การร่วมกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายในชุมชน 4. ด้านนโยบาย กรุงเทพมหานครควรมีการส่งเสริมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่น Line หรือ Facebook ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ลดการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และลดปัญหาจราจร

 

สำหรับผู้สนใจข้อมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาการบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2621 1521 ต่อ 1273 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/training/index เลือกหัวข้อ “KM”

 

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner