กทม. เปิด 8 ตำแหน่ง ให้ข้าราชการที่มีวุฒิสอบเข้าแท่งวิชาการ

น.ส.ธนพร แดงจิ๋ว ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 54 อัตรา ประกอบด้วย 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 17 ตำแหน่ง 3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง 4. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง 5. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง 7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง 8. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้นหรือมีวุฒิอยู่เดิม แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และมีความประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ต.ค. 60 ดังนี้ สำนักงานต่างๆ ให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเขตให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายปกครอง สำนักงาน ก.ก. ให้ส่งใบสมัครที่กองบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ส่งใบสมัครที่งานธุรการหรือฝ่ายบริหารของแต่ละส่วนราชการ ยกเว้นกองการเจ้าหน้าที่ ให้ส่งใบสมัครที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและการสอบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 3035 ต่อ 1341 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner