กทม.ประกาศ 2 รางวัลคุณภาพ ยกระดับการให้บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

    (11 ต.ค. 60) นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า คณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เห็นชอบให้ผลงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงาน “โครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง” ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร และประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการผลงาน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (BMA Home Ward Referral System) ของกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
   
 สำหรับโครงการสุขใจ สูงวัยประคับประคอง โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เมื่อผู้สูงวัยป่วยและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจล้มเหลว ประกอบกับผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังเดิม 2-3 โรคอยู่แล้ว จนกระทั่งป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือกำลังจะเสียชีวิตจากโรค ซึ่งสามารถดูแลควบคู่ไปกับการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนั้นๆ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยเมื่อต้องการ รวมถึงการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้แสดงความต้องการของตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องแนวทางการรักษาและเป้าหมายของการดูแลรักษา โดยเน้นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและยอมรับความตายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของทุกชีวิต ตลอดจนเน้นการไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ หรือวิธีการรักษาใดๆ เพียงเพื่อยื้อความทรมานของผู้ป่วย และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับวิธีการรักษาที่เป็นการเร่งหรือทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วกว่าการดำเนินโรคเองตามธรรมชาติ
 
    ส่วน “นวัตกรรมระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านดุจโรงพยาบาล” (Innovation in BMA Home Ward) โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของกรุงเทพมหานคร เป็นงานประดิษฐ์ระบบสารสนเทศบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมรูปแบบการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาล โดยสร้างขึ้นจากหลักการพยาบาลพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยเพื่อความสุขสบาย และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับในโรงพยาบาล ปัจจุบันนวัตกรรมนี้ได้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมถึง 45 แห่ง เนื่องจากเป็นนวัตกรรมเชิงประจักสามารถแสดงและติดตามผลการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน มีข้อมูลบันทึกผลการคัดกรองภาวะสุขภาพของผู้ป่วยอย่างชัดเจนตามโรคที่เจ็บป่วยผ่านทางระบบสารสนเทศ เชื่อมโยงกับโปรแกรม BMA Home Ward Referral ซึ่งไม่มีปรากฏที่ใดมาก่อน จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของกรุงเทพมหานคร และเรียกได้ว่าเป็นการริเริ่มนวัตกรรมนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
 
------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner