foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3399156
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9884
9602
19486
3259828
328290
464948
3399156

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-19 15:57

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 60 เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

 

สำหรับหลักฐานประกอบการจดทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร กรณีที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย

 

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner