ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

กทม.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานตลาด

นายจิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานตลาด”ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokmarket.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner