ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 20 ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 14–20 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2246 0259 ในวันและเวลาราชการ

เขตพระโขนง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนที่ตนประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โทร. 0 2393 2942 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โทร. 0 2331 2965 โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) โทร. 0 2311 7742 และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)  โทร. 0 2311 7926 ในวันและเวลาราชการ

เขตดุสิต  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตราตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้สนใจสมัครสอบยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานทางการศึกษา พร้อมสำเนา เพศชายต้อง  ยื่นหลักฐานทางการทหาร ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3 อาคารสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ก.ย. 60 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯโทร. 0 2241 4504 หรือ 0 2243 5311 ต่อ 5438 

                                                          -----------------                  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner