กำชับผู้รับจ้างเร่งสร้างเขื่อนคลองกระท้อนแถว

 
(10 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรี ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 54% ปริมาณงานที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 280 ม. เสาเข็ม จำนวน 779 ต้น แผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 774 ช่อง คานทับหลังเขื่อนทางเท้า จำนวน 280 ม. คงเหลือผลงานที่ต้องดำเนินการอีก 46% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาว 1,380 ม.ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาว 40 ม. สร้างสะพานทางเดินเหล็กริมเขื่อน ค.ส.ล.จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กริมเขื่อน ค.ส.ล.ความยาว 1,530 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 30 แห่ง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน เพื่อให้การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองกระท้อนแถว จากบริเวณเขื่อนเดิมถึงบริเวณคลองบางขุนศรีแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยจะดึงน้ำจากถนนจรัญสนิทวงศ์ลงสู่คลองกระท้อนแถวและคลองบางขุนศรี เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner