เสริมทักษะอาชีพ เปิดโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเส้นทางสร้างรายได้ให้เด็กนักเรียน กทม. ยุค 4.0

 
         (10 มี.ค. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดมิติแห่งการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะงานอาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 9 งานอาชีพตามศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย การทำน้ำดื่มบริสุทธิ์ระบบโรงงาน การทำอาหารว่างและน้ำดื่มสมุนไพร การทำขนมไทย การทำขนมอบ การประดิษฐ์และการตัดเย็บ การตัดผมและการเสริมสวย การนวดเพื่อสุขภาพ การช่างพื้นฐาน และการเกษตรปลอดสารพิษ ทั้งนี้ เป็นการโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการฝึกอาชีพต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของนักเรียน และนักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันช่วยสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้
 
  
 
       นางวรรณวิไล กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีแนวคิดในการพัฒนาเพื่อให้เด็กนักเรียนของกรุงเทพมหานคร มีความสามารถด้านอื่นๆ มากขึ้นจากด้านวิชาการอย่างเดียว จึงได้นำในเรื่องของการฝึกวิชาชีพมาฝึกให้เด็กเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้มีวิชาชีพติดตัวไปหลังจากเรียนจบ รวมถึงบางส่วนที่สนใจในเรื่องการแสดงต่างๆ ก็มีการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในด้านต่างๆ ซึ่งการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักตัวเองและค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ตอนที่ยังเล็กๆ อยู่ ถึงแม้เมื่อจบจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วไม่ได้ไปศึกษาเชื่อมต่อในระดับอุดมศึกษา เด็กก็จะยังมีที่ยืนในสังคม มีอาชีพในการสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ซึ่งเด็กๆ จะได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการที่จะให้ทุกโรงเรียนเสริมด้านวิชาชีพเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย 
 
       รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพฯ 4.0 โรงเรียน 4.0 ซึ่งสิ่งที่เป็น 4.0 เกิดขึ้นมาจากเด็กๆ ทั้งนั้น ผู้ใหญ่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประเทศชาติได้ แต่ต่อไปผู้ใหญ่ต้องฝากอนาคตไว้กับเด็กๆ ต่อไปเด็กๆ เหล่านี้ก็คือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆ ตั้งแต่เด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน เราจะไม่ได้ทรัพยากรที่เก่ง เราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในยุคหลังๆ เด็กอนุบาลจะเริ่มเก่งในเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้น ซึ่งทุกโรงเรียนจะมีครูต่างชาติสอน เด็กตัวเล็กๆ ก็จะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ เช่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กในการต่อยอดและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ รวมถึงการศึกษาในต่างประเทศด้วย ดังนั้นโครงการ 4.0 จึงต้องเริ่มจากเด็กเล็กๆ ที่เรานำมาบ่มเพาะตั้งแต่เล็กให้เติบโตและแข็งแรงในอนาคต
 
    ---------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner