ตลิ่งชันจัดมหกรรมการศึกษา ส่งเสริมความสามารถครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่

 
         (10 มี.ค. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายที่ 61, 62 และ 63 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมการศึกษา ตลิ่งชันก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2560” และมอบโล่แก่ครูดีเด่นระดับเครือข่าย จำนวน 30 คน โดยมี ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตตลิ่งชัน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ซึ่งภายในงานมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 16 โรงเรียน ร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เช่น สื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถของตนต่อสาธารณะอย่างเหมาะสม อาทิ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน นำไปสู่การเป็นผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
  
 
       รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่มุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครสร้างบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสร้างเด็กนักเรียนที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด ซึ่งการที่จะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือกรุงเทพฯ 4.0 หรือโรงเรียน 4.0 เราจะต้องมีนักเรียน 4.0 ก่อน การที่จะมีนักเรียน 4.0 ได้อย่างไรนั้น ครู 4.0 ต้องเริ่มที่จะพัฒนาก่อนแล้วถ่ายทอดให้กับนักเรียน ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาให้สิ่งดีๆ กับครูและนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น สำหรับการจัดงานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ทุกโรงเรียนมีผลงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่ โดยผลงานต่างๆ จะออกมาตามวัยของเด็ก เด็กโตก็จะมีความคิดและนวัตกรรมที่โตขึ้น ส่วนเด็กเล็กก็จะมีความคิดและนวัตกรรมของเด็กเล็ก ทั้งนี้ หวังว่าทุกโรงเรียนจะได้มีการแข่งขันกันทางความสามารถเพื่อพัฒนาความคิดและนวัตกรรมต่างๆ ให้ดีขึ้นต่อไป
 
 -----------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner