เปิดเวทีนิทรรศการวิชาการ นำความคิดเล็กๆ จากเด็กสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่

         (9 มี.ค. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 (บางรัก - สาทร) “Cluster 6 Innovation 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 (บางรัก - สาทร) จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนวัดยานนาวา และโรงเรียนวัดดอน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดหัวลำโพง เขตบางรัก
  
           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีการบริหารการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน การจัดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเครือข่ายเป็นระบบที่ช่วยสร้างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง ซึ่งทุกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีการจัดงานในลักษณะนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนำสิ่งที่คิด สิ่งน่าสนใจ และสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการใช้สเต็มศึกษามาต่อยอดให้มีนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้น อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ทั้งประเทศได้ให้ความสำคัญในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายการศึกษา 4.0 ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การแสดงนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยจะต้องเน้นไปในทางเสริมสร้างความคิด แรงบันดาลใจ ในการที่จะเสริมสร้างนวัตกรรมเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าเด็กเล็กก็สามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้โรงเรียนในพื้นที่เขตบางรักและสาทรทั้ง 7 โรงเรียน ได้เปิดสอนเพียงระดับชั้นประถมศึกษา แต่การแสดงออกของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
        
ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบประกาศนียบัตรแก่หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 6 ครูดีเด่นระดับชั้นอนุบาล ครูดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครูดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครูดีเด่นด้านงานวิจัย ครูดีเด่นด้านผลิตสื่อ ครูดีเด่นด้านการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น และนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการวิชาการ และการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดสวนพลู โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า โรงเรียนวัดม่วงแค โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนวัดยานนาวา และโรงเรียนวัดดอน
 
 
---------------------------        (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner