วางศิลาฤกษ์สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี เขตสายไหม

 (9 มี.ค.61) เวลา 08.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี โดยมีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสายไหม เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธี ณ ชุมชนเลียบคลองสองสามัคคี เขตสายไหม
 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าว โดยดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองไม่ให้มีการรุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อน เปิดทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยในพื้นที่เขตสายไหมมีการก่อสร้างเขื่อนทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 7,400 ม. มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 10 ชุมชน บ้าน 1,431 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 6,588 ราย โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี ได้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการรื้อย้ายจากที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าวและไปยังที่ดินแห่งใหม่ โดยสหกรณ์ฯจึงได้จัดซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อสร้างบ้าน จำนวน 280 หลังคาเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการดำเนินการ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาชนในชุมชน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสายไหม ซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในครั้งนี้จะทำให้การดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
 
------------------------ (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner