กทม. จัดฝึกอบรมโครงการเทศกิจไร้พุง เสริมสุขภาพและบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่

 (9 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจไร้พุง เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพสง่างามและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ
 
 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจไร้พุงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเทศกิจให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความเสียสละและอดทนในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (18.5-22.9) และอายุไม่เกิน 58 ปี และ/หรือผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมโครงการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปี 2559 รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง โรคติดต่อ และ/หรือมีโรคและอาการบาดเจ็บที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองในช่วงระหว่างการฝึกอบรม รวมจำนวน 800 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 รุ่นๆ ละ 160 คน ดำเนินการแบบพักค้างรุ่นละ 5 วัน 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ทั้งในด้านโภชนาการอาหารและการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
—————————
 
 
e-max.it: your social media marketing partner