ซีพี ออลล์ มอบทุนธรรมศึกษาชั้นตรีส่งเสริมเด็ก กทม. เข้าถึงพระพุทธศาสนา

 
(5 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น.  พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว รุ่นที่ 2 จำนวน 800 ทุน ทุนละ 700 บาท ให้แก่นักเรียนชั้นป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จากเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนในด้านคุณธรรม-จริยธรรม โดยมี นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์  นางปรางรัตน์  เกียรติทรงศักดิ์  ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสพุทธปัญญาชมรม และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
 
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 เครือข่าย รวม 800 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการมอบทุนเพื่อให้เยาวชนที่ผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีได้มีขวัญกำลังใจที่จะมุ่งมั่นศึกษาธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา นำไปพัฒนาชีวิต และการเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” เป็นการจัดบรรยายธรรมให้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป ได้รับฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และโครงการธรรมสู่เยาวชน ด้วยการเผยแผ่ธรรมสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ได้ ตลอดจนเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัยในทุกพื้นที่ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความพร้อมให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในที่สุด เยาวชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และพุทธปัญญาชมรม ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยด้วยการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจเด็กๆ เหล่านี้ให้มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ อีกด้วย
 
-----------------------    (ทิพพาภรณ์.....กปส./รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner