พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ปี 61 ที่ลานคนเมือง

 
          (1 มี.ค.61) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่ว และทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์กรเครือข่ายชาวพุทธประชาสังคม องค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 07.00 - 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
         
 
 
          โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป จากนั้นเวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาฯ และในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. มีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานบนมณฑปบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบรรยายธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การแสดงปาฐกถาธรรม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมสุขภาพองค์รวม
 
 
e-max.it: your social media marketing partner