คกก.ตรวจข้อสอบข้อเท็จจริงกรณีตลาดประเวศขอขยายเวลาพิจารณาถึง 5 มี.ค.นี้

 
(28 ก.พ.61) เวลา 14.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการตลาดบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 เขตประเวศ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการตลาดบริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 เขตประเวศ ว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ และมีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.พ.61 อย่างไรก็ตามในขณะนี้พบว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเอกสารดังกล่าวให้ละเอียดและครบถ้วน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอขยายเวลา โดยจะเสนอให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปจนถึงวันที่ 5 มี.ค.61 
 
 
ในเบื้องต้น คณะกรรมการได้รับเอกสารจากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้ง 4 แห่ง เกี่ยวการพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและข้อมูลจากศาลปกครองตั้งแต่ปี 2552 ที่ผู้ร้องไปขอใช้สิทธิ์ทางศาล และตัดสินในปี 2555 จากนั้นมีการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง และในปี 2559 ศาลปกครองสูงสุดได้ยกคำร้องของศาลชั้นต้นและให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ นี่คือข้อเท็จจริงที่กำลังสอบ ไม่ใช่ความคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยขณะนี้ศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งมาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตประเวศไปให้ข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 2 มี.ค.61 ซึ่งในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หากพบว่าขั้นตอนใดไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่ดูแลในขั้นตอนนั้นต้องรับผิดชอบ ซึ่งข้อเท็จจริงตามเอกสารจะมีปรากฏอยู่แล้ว ในส่วนของความผิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการจะหาข้อเท็จจริงและนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับกรณีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เกี่ยวกับทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ ป.ป.ช.มีการพิจารณายกคำร้องทั้งหมดแล้ว  
 
ในส่วนของการประชุมวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ประกอบการตลาดทั้ง 5 แห่ง ในบริเวณดังกล่าว จำนวน 8 คน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ รัดกุม เพื่อให้บทสรุปที่ได้มีความถูกต้องมากที่สุด 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner