กทม. เสริมความรู้ด้านผังเมืองให้ผู้บริหาร รู้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพเมือง

(27 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. : นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางผังเมือง สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก ประเภทอำนวยการสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต และประเภทอำนวยการต้น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต จำนวน 134 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทางและแนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองในอนาคต และเข้าใจบทบาทการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในบริบทของอาเซียน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรการผังเมืองที่มีอยู่เดิม และที่กำลังจะมีขึ้นใหม่ รูปแบบการฝึกอบรมแบบไป – กลับ จำนวน 1 วัน ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 61 เวลา 08.300 – 16.30 น. โดยมีผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. รองผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องกิ่งเพชร (ชั้น 3) โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี
สำหรับการอบรมในวันนี้มีการบรรยาย โดยแบ่งออกเป็นสามหัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.สถานการณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล ที่โล่งว่างและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และมาตรการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมให้ครอบคลุม 4 ลักษณะ ได้แก่ มาตรการเชิงควบคุม มาตรการส่งเสริมการพัฒนา มาตรการเชิงบวก และมาตรการสร้างความเป็นธรรม 2. นโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ทำจริงเห็นผลจริง” เดินหน้านโยบาย NOW อย่างต่อเนื่อง โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี มากำหนดเป็นวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2561 โดยมุ่งเน้น “ทำจริงเห็นผลจริง” ซึ่งทุกโครงการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและจับต้องได้ ภายใต้กรอบระยะเวลา 100 200 300 วัน และ 1 ปี 3.ความท้าทายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมือง เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาของเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และเป็นไปในทิศทางที่ผังเมืองกำหนดต่อไป
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การวางผังเมือง นับเป็นมาตรการที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาด้านกายภาพของเมืองให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความสะดวกสบาย เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัยกับประชาชน และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามมีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนาเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถแข่งขันกับมหานครอื่นๆ ของโลกได้อย่างทัดเทียมต่อไป
 
-------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner