กทม.เดินหน้ากวดขันคุณภาพและประเมินสุขลักษณะตลาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 
           (27 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม.
 
          ในการนี้สำนักอนามัยได้รายงานเรื่องการควบคุมตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวม   ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้นิยามความหมายของตลาด ไว้ว่าหมายถึงสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือ อาหาร อันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว  หรือตามวันที่กำหนด  ดังนั้น  ตลาดในความหมายตามพระราชบัญญัตินี้จึงหมายถึงสถานที่ในการขายสินค้าประเภทอาหารสด  ได้แก่  ผักสด  ผลไม้  สัตว์ที่ยังมีชีวิต และเนื้อสัตว์ที่ชำแหละแล้ว  โดยอาจจะมีการขายสินค้าอื่นด้วยหรือไม่ก็ได้   ครอบคลุมทั้งตลาดที่จัดขึ้นเป็นประจำ  เป็นครั้งคราว  และตามวันนัด  ทั้งที่จัดในสถานที่ของเอกชน   และในที่หรือทางสาธารณะ   ไม่ว่าจะมีโครงสร้างอาคารหรือไม่มีก็ตาม   ซึ่งกรณีของตลาดที่จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า เสื้อผ้า  และอุปกรณ์ของใช้อื่นๆเป็นหลัก  เช่น ตลาดโบ๊เบ๊  โดยอาจจะมีร้านขายอาหารให้ผู้บริโภคอยู่บ้าง   ไม่ถือเป็นตลาดในความหมายของพระราชบัญญัตินี้
 
          อย่างไรก็ตาม ตลาดในกรุงเทพมหานครที่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอย่างถูกต้อง มีทั้งหมด 364 แห่ง  แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารที่ทำด้วยวัสดุถาวร  มั่นคง แข็งแรง  จำนวน 144 แห่ง  ในจำนวนนี้เป็นตลาดเอกชน 127 แห่ง  ตลาดของหน่วยงานภาครัฐ  17 แห่ง   ส่วนตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร หรือเป็นโครงสร้างแบบชั่วคราว โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่ม มีทั้งหมด 220 แห่ง  เป็นตลาดเอกชน 218 แห่ง  ตลาดของหน่วยงานภาครัฐ  2 แห่ง  รวมแล้วเป็นตลาดเอกชน 345 แห่ง  และตลาดของหน่วยงานภาครัฐ 19 แห่ง   
 
          ทั้งนี้ สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลตลาด และมอบป้ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พร้อมป้ายรับรอง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2546  เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 60  มีตลาดเอกชน ประเภท 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 84 แห่ง ไม่ผ่าน 43 แห่ง ตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 131 แห่ง ไม่ผ่าน 87 แห่ง สำหรับตลาดหน่วยงานภาครัฐ ประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 12 แห่ง ไม่ผ่าน 5 แห่ง ส่วนประเภทที่  2  ยังไม่มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์
 
          นอกจากนี้  สำนักการโยธา ได้รายงานว่าปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจและตรวจสอบอาคารประเภทตลาด โดยให้รวบรวมผลส่งให้สำนักการโยธาภายในวันที่ 5 มี.ค. เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป  ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและควบคุมการดำเนินงานของตลาด ประกอบด้วย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 
 
e-max.it: your social media marketing partner