10 โรงพยาบาลสังกัด กทม. เปิดให้บริการโทร.นัดผ่าน BFC พบแพทย์ใน 60 นาที เพิ่มความสะดวกให้ชาวกรุง

(26 ก.พ.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ โทร. นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที” ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี 2561 ระยะเวลา 100 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ก่อนเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักกการแพทย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนประชาชนเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,816,909 ราย และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้ดำเนินโครงการโทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ขึ้น เพื่อ เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาได้ล่วงหน้า ลดระยะเวลารอพบแพทย์ และให้บริการทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ 
 
เปิดให้บริการนัดล่วงหน้าในวัน เวลาราชการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ความสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม จึงได้จัดทำ “ระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง (ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด)” ขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ก่อนเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการรอพบแพทย์เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง (ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด) ของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการนัดล่วงหน้าในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนัดล่วงหน้า มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ BFC โรงพยาบาลที่สะดวกเข้ารับบริการ 2. แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รับสาย 3. นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ และ 4. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ “โทรนัด BFC 60 นาทีได้พบแพทย์” ในกรณีผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะมีการทำเวชระเบียนล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวชระเบียนในวันที่พบแพทย์ สายด่วน ศูนย์ BFC ทั้ง 10 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 7677 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 2289 7986 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โทร. 0 2429 3575 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 082 940 6308 โรงพยาบาลลาดกระบัง โทร. 0 2327 3049 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 3660 โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0 2405 0904 และโรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 06 4557 6009
 
 
-------------------------
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner