กทม.นำคาราวานเติมความสุขสู่ชุมชน นัดแรกศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ

 
 หลายหน่วยงานบูรณาการงานบริการลงสู่ชุมชน สร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ หมุนเวียนทั้ง 6 กลุ่มเขต เดือนละ 2 ครั้ง 
 (24 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” หนึ่งในโครงการตามกรอบการทำงาน 100 วัน โดยจัดรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และบริการพื้นฐานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเข้าถึงชุมชนในพื้นที่กทม.ทั้ง 6 กลุ่มเขต  โดยมี คณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักอนามัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติบางมด  เขตทุ่งครุ 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง              มาจากการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงบริการภาครัฐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนชาวกทม. ทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ     โดยให้สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักสำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” พร้อมด้วยความร่วมมือจากสำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตพื้นที่ ในการทำงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัยสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆของกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน 
 
  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงควรได้รับวัคซีน  และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check)  รถคลายเครียดเคลื่อนที่  รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) เคลื่อนที่ สามารถทราบผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงได้  ทำหมันสุนัข แมว และจดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตา และถ่ายรูป จอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน         รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน    ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ   โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลาทั่วไป 1 คันและรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวิลแชร์ 1 คัน และรถตรวจคุณภาพอาหาร 
 
 
ร่วมกิจกรรมฟรี หมุนเวียน 6 กลุ่มเขต ครั้งหน้าพบกันกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 
สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย อาทิ สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ และให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะขนาดเล็ก ได้แก่ หม้อหุงข้าว พัดลม และเตารีด สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดนตรีสร้างความสนุกสนานบันเทิงบนเวที และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักงานปกครองและทะเบียนให้บริการทำบัตรประชาชนกรณีบัตรหมดอายุ และทำบัตร    ครั้งแรก  โดยกรุงเทพมหานครได้จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ที่มาเข้ารับบริการและประเมินผลการให้บริการครบถ้วนจะได้รับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย 
 
 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดวันและสถานที่การให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนหมุนเวียนทั้ง  6 กลุ่มเขต โดยเริ่มจากกลุ่มเขต  กรุงธนใต้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ      ณ   ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ในวันที่ 3 มี.ค.61 และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิม พระเกียรติเคหะ  ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ในวันที่ 24 มี.ค.61 จากนั้นจะให้บริการหมุนเวียนไปกลุ่มเขตต่างๆ ทุกวันเสาร์ที่      2 และ 4 ของเดือน เวลาการให้บริการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  
 
 
e-max.it: your social media marketing partner