วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนกยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ร่วมกันลดสร้างมลพิษ แก้ปัญหาฝุ่นละออง

 (14 ก.พ. 61) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง มาตรการป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนอย่างยิ่ง และได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง 4 โรคสำคัญ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนังที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน และให้เจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในวันที่มีค่าฝุ่นสูง ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยไข้หวัดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นประชาชนอย่าได้ตระหนกเนื่องจากค่าฝุ่นละอองไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกที่ มีการปรับขึ้นลงไม่ได้เท่ากันทุกวัน และไม่ได้สูงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการตรวจวัดฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีค่าสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงปลาย ม.ค. ถึงต้น ก.พ. 61 เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและความชื้นสูงจึงทำให้มีฝุ่นละอองสะสมในอากาศ จึงมีค่าฝุ่นละอองสูงกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าค่ามาตรฐานมีหลายตัว เช่น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นการคิดค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ วัดทุก 1 ชั่วโมง และนำมาคิดค่าที่วัดได้ทั้ง 24 ตัวมาคิดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็นการวัดผลกระทบระยะสั้น อีกส่วนหนึ่งคือค่าเฉลี่ยรายปี ค่ามาตรฐานไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นการวัดค่าฝุ่นละอองทุกชั่วโมงแล้วนำมาคิดเฉลี่ยต่อปี เป็นการวัดผลกระทบระยะยาว ซึ่งการเปรียบเทียบค่าจะเป็นการเปรียบเทียบแต่ละกรณี ในการวัดค่าแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน บางส่วนมีการนำค่าการวัดคุณภาพอากาศ (AQI) ไปเปรียบเทียบกับค่าฝุ่นละออง ซึ่งมันคนละตัวกัน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ อย่างไรก็ตามปัญหามลพิษเกิดขึ้นจากเราทุกคน โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองแหล่งใหญ่ๆ มาจากควันรถ การเผาต่างๆ ดังนั้นทุกคนต้องมีการช่วยกันดูแลรักษาสภาพรถของตนให้ดี พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังจังหวัดปริมณฑลให้ควบคุมการเผารอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 จุด รวมถึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจควันดำ 18 จุด บังคับใช้กฎหมายกับรถที่ปล่อยไอเสีย
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประมาณเกือบ 10 ล้านคัน เป็นรถดีเซลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กประมาณ 2.4 ล้านคัน คิดเป็น 25% ของรถทั้งหมด ส่วนถนนที่รองรับรถมีค่อนข้างน้อย ปริมาณรถที่มีอยู่มากกว่าพื้นที่ถนนถึง 4.4 เท่า แต่ละปีมีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 5 แสนคัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น จำนวนแรงงานต่างด้าวที่มีมากกว่า 1 ล้านคน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ก็มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานกับกรมควบคุมมลพิษในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 6 สถานีที่มีตรวจพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งก็ช่วยลดในระดับหนึ่ง แต่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ก็มีผลในการเพิ่มมลพิษและฝุ่นละอองด้วยเช่นกัน ซึ่งบางอย่างก็ควบคุมได้ยาก อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ คือ 15 มาตรการลด 2 มาตรการเพิ่ม เช่น การร่วมกับ บก.จร. ควบคุมรถควันดำ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ทั้งรถไฟฟ้าและอาคารต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจราจรตาม EIA พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องออกควบคุมอย่างเคร่งครัด อาทิ ให้มีผ้าใบปิดการพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้มีการก่อสร้างในเวลากลางคืน ล้างล้อรถทุกครั้งที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงประสานกับ สน. พื้นที่ที่มีปัญหามลพิษอำนวยความสะดวกการจราจรให้คล่องตัว นอกจากนี้ การเผาต่างๆ ก็มีส่วนในการสร้างมลพิษและฝุ่นละออง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก จึงได้มีการประสานเครือข่ายและชุมชนให้ลดการเผาลง อีกทั้งการผสมปูน หรือการปิ้งย่างอาหารต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมลพิษและฝุ่นละอองด้วย ให้มีการปรับวิธีหรือใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอ๊พ Air for Thai ตรวจคุณภาพอากาศได้เพิ่มเติมได้
 
 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดความกดอากาศสูง ประกอบกับในช่วงกลางวันอากาศร้อน ฝุ่นละอองจึงลอยอยู่ในอากาศได้ โดยลอยอยู่ในระดับไม่สูง อีกอย่างเป็นลักษณะแนวปะทะอากาศอุ่น คือความกดอากาศอุ่นในประเทศจีนอ่อนกำลังลงประกอบกับอากาศอุ่นขยายพื้นที่ขึ้น ซึ่งแบบนี้จะเป็นผลดีต่อกรุงเทพมหานคร แม้อากาศจะลอยขึ้นแต่ลอยขึ้นได้สูงลมระดับบนก็จะพัดอากาศไป แต่ที่ผ่านมาเป็นลักษณะอากาศลอยขึ้นไปได้ประมาณ 3 กิโลเมตรจากพื้นดินจึงเหมือนอากาศโดนกดอยู่บนพื้นดินจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพเรา แต่ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว จะส่งผลให้อากาศจะลอยขึ้นสูงขึ้นและลมก็จะพัดอากาศในที่สูงไปที่อื่น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
 ด้านอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นอกจากมาตรการต่างๆ ข้างต้นแล้ว กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมอนามัย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้ปรับแผนเผชิญเหตุหมอกควันในต่างจังหวัด รวมถึงการเตรียมความพร้อมในสถานพยาบาล ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆ มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ การป้องกันถือเป็นสิ่งสำคัญคือการหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งหากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้น มีการทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ มีการปิดประตูหน้าต่างตามความจำเป็น มีการใช้หน้าการ N95 ขึ้นไป ซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นการอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลานาน ต้องสูดหายใจแรงๆ เอาฝุ่นละอองเข้าไปมากๆ ดังนั้นความจำเป็นของการใช้หน้ากากอนามัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนต้องใส่หน้ากากแต่หากจำเป็นจริงๆ หากเข้าไปไม่นานใช้ผ้าชุบน้ำก็ช่วยได้ นอกจากนี้เลี่ยงการออกกำลังกายในพื้นที่เสี่ยง ดังนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสุข เพียงแต่ต้องรู้เท่าทัน มีความระมัดระวัง รู้จักวิธีป้องกัน และร่วมกันไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สำหรับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน การจุดธูปเทียน หรือเผากระดาษเงินกระดาษทองไหว้เจ้านั้น ปัญหาที่กลัวไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นแต่ห่วงเรื่องสารที่อยู่ในกระดาษเงินกระดาษทองเนื่องจากมีสารโลหะจำพวกที่เป็นสารก่อมะเร็งได้ จึงได้รณรงค์ให้ลดหรืองดเผากระดาษเงินกระดาษทอง หากจะเผาให้เผาให้สมบูรณ์ควันจะมีน้อยหรือเผาในปริมาณที่น้อยลง และเผาในที่โล่ง รวมถึงลดใช้เตาเผาศพที่ไม่ได้คุณภาพ 
 
     -------------------------------     (พัทธนันท์...กปส./สราวลี นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner