ตรวจติดตามโครงการตามนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริงพื้นที่เขตฝั่งตะวันออก

 
 (13 ก.พ. 61) พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโครงการถนนตัวอย่าง โครงการทิ้งเป็น...เก็บเป็นเวลา โครงการไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สวนสาธารณะ โครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง พร้อมทั้งตรวจสอบกล้อง CCTV และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม ในพื้นที่เขตคันนายาว บึงกุ่ม และสะพานสูง โดยมี น.ส.จุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว และนางนัยนา ละเอียดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ให้การต้อนรับและสรุปข้อมูล 
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาถนนตัวอย่างต้องดำเนินการในอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่ ประกอบด้วย 1.ไม่มีการจอดรถขับขี่บนทางเท้า 2.ไม่มีหาบเร่แผงลอยผิดกฎหมาย 3.ไม่มีป้ายผิดกฎหมาย 4.ไม่มีสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย และ 5.ไม่มีการตั้งหรือวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆบนทางเท้า โดยสำนักงานเขตต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ หมั่นทำการตรวจสอบดูแลถนนตัวอย่างให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าหากพบเห็นว่ามีผู้กระทำผิด ให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการในเบื้องต้นโดยการว่ากล่าวตักเตือนและให้คำแนะนำแก่ประชาชน แต่ถ้าหากยังพบเห็นการกระทำผิดซ้ำอีก ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการวิเคราะห์จากจำนวนคนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับจำนวนจุดที่กำหนด ซึ่งถ้าหากสังเกตเห็นแล้วพบว่าจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือประชาชนต้องการจุดทิ้งขยะเพิ่ม ให้เจ้าหน้าที่กำหนดจุดเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนจุดให้ตรงตามที่ประชาชนต้องการ พร้อมทั้งนัดแนะเวลาจัดเก็บให้แน่ชัด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยในการทิ้งขยะแก่ประชาชน โดยหลังจากถนนตัวอย่างที่เขตกำหนดไว้ได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการขยายผลการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งเป้าหมายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือต้องการให้ถนนทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
 สำหรับโครงการไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะ และโครงการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่โปร่ง สำนักงานเขตต้องทำการลงพื้นที่สำรวจจุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นในสวนสาธารณะหรือตามตรอกและซอยต่าง หากตรวจพบว่าไฟส่องสว่างเกิดการชำรุดหรือมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มไฟส่องสว่างทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และที่สำคัญที่สุด คู คลอง ที่ได้ทำความสะอาดไปแล้วตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้มีการรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้ทำความสะอาดไปแล้วให้คงสภาพดังเดิม ซึ่งถ้าหากในการดำเนินการของสำนักงานเขตมีปัญหาติดขัดหรือขาดเหลืออะไรให้แจ้งมาที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ทราบ เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการ พร้อมพัฒนากรุงเทพมหานครให้ก้าวไปพร้อมๆกัน 
 
 ทั้งนี้ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมแก่ทั้ง 3 สำนักงานเขต พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานเสมอ เมื่อเกิดฝนตกหนักจะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้มีโครงการทำ “Water Bank” ซึ่งก็เหมาะกับพื้นที่ในเมือง แต่สำหรับในพื้นที่เขตรอบนอก ให้ทำการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน นำอุปกรณ์ที่สามารถรองรับน้ำได้ เช่น โอ่งหรือถังขนาดใหญ่ เพราะเมื่อเกิดฝนตกหนักจะสามารถช่วยบรรเทา น้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่ง อีกเรื่องที่สำคัญคือ กล้อง CCTV ซึ่งเขตจะต้องทำการตรวจสอบกล้องอุปกรณ์ CCTV ทั้งเช้าและเย็นให้สามารถใช้งานได้ หากพบว่ากล้อง CCTV เกิดการขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบแจ้งไปยังสำนักการจราจรและขนส่งทันที และต้องกลับมาใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 
 
e-max.it: your social media marketing partner