กทม.เตรียมเปิดระบบจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์นำร่อง 5 เขต 13 ก.พ.นี้

(12 ก.พ.61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานเรื่องการพัฒนาระบบจองคิวออนไลน์งานทะเบียน ของสำนักงานเขตนำร่อง 5 เขต ได้แก่ ประเวศ บางเขน จตุจักร คันนายาว และบางขุนเทียน โดยเพิ่มการให้บริการจองคิวจดทะเบียนสมรสออนไลน์ ซึ่งจะพร้อมเปิดรับจองคิวได้ในวันที่ 13 ก.พ.61 สามารถรองรับการใช้งานกับ Smart Device ทุกประเภท 
นอกจากนั้น จะเริ่มทอดแบบสอบถามกับผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต เพื่อสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการจองคิวออนไลน์ โดยเน้นสอบถามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ทราบความต้องที่แท้จริงของประชาชน และนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุดมากขึ้น และจะขยายการให้บริการจองคิวออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ครบทุกบริการ ครอบคลุมทุกสำนักงานเขต ที่สามารถเปรียบเทียบจำนวนผู้รอคิวในแต่ละ สนข. รวมทั้งระบบ GPS นำทางไปยังสำนักงานเขตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน ผ่าน Smart Phone ต่อไป
 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.กำชับให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการให้บริการ รวมทั้งเงื่อนไขของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งแตกต่างจากระบบงานทะเบียนอื่นๆ และจำเป็นต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์ให้สามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนกับประชาชนด้วย
 
กำชับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของนักเรียน กทม. ให้โรงเรียนรายงานเหตุทันที
 
ในที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ได้รายงานมาตรการการดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้จัดทำ "คู่มือโรงเรียนปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" เน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้กับนักเรียน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการวางแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง โดยกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ 9 มาตรการ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นนโยบายสำคัญของโรงเรียน 2.การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 3. การกำหนดแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในโรงเรียน 5.จัดให้มีระบบการดูแลคุ้มครองนักเรียน 6.จัดให้มีระบบความปลอดภัยในด้านอาคารและสถานที่โดยรอบ 7.การกำหนดแนวทางการเดินทางไป – กลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย 8. มีการบันทึกข้อมูลอุบัติภัยในโรงเรียน และ 9.จัดให้มีหลักสูตร “จิตสำนึกความปลอดภัย”
 
          สำหรับมาตรการดูแลนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรณีเกิดเหตุความเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น ครูต้องดำเนินการให้นักเรียนทุกคนมีสมุดสุขภาพประจำตัวที่มีการบันทึกสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักอนามัยจะจัดพยาบาลอนามัยโรงเรียนเข้ามาดูแลชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะทางโภชนาการ และทดสอบสมรรถนะของนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมถึงมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล มีคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีการกำหนดมาตรการด้านต่างๆ อาทิ การดูแลและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและเหตุร้ายต่าง ๆ, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การจัดตารางวิชาเรียนและกิจกรรมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น จัดทำคู่มือในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดทำทะเบียนโทรศัพท์ผู้ปกครองและผู้ติดต่อฉุกเฉินของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน สำหรับให้ครูประจำชั้นสามารถติดต่อได้ทันทีในกรณีที่พบว่าเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือมีความผิดปกติใดๆ
 
          ส่วนมาตรการการดำเนินการในกรณีที่พบนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ประสบอุบัติเหตุ หรือประสบเหตุฉุกเฉินนั้น ครูประจำชั้นต้องติดต่อผู้ปกครองโดยทันที และต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด โดยนำส่งสถานพยาบาลใกล้โรงเรียน รวมทั้งต้องมีการรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขต และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการด้วยทุกครั้ง
 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารได้กำชับว่ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะมีความรุนแรงในระดับใดก็ตาม ให้โรงเรียนรายงานสถานการณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลทันที เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
 
------------------------ --------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner