กทม.เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 61

(12 ก.พ.61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้รายงานเรื่องการจัดงานตรุษจีนเยาวราชและการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช กำหนดจัดงานตรุษจีนเยาวราช 2561 (Chinese New Year 2018) “ร่ำรวย..โชคดี..ปีหมาทอง” Year of golden dog wealthy lucky happiness ระหว่างวันที่ 16 – 17 ก.พ.61 เวลา 12.00 น. – 24.00 น. ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาไปตลอดแนวถนนเยาวราช จนถึงแยกราชวงศ์ ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 16 ก.พ.61 เวลา 17.30 น. ด้วย
 
ในช่วงการจัดงานฯ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการใช้และตรวจถังเคมีดับเพลิงชนิดมือถือ สาธิตและฝึกซ้อมการใช้ถังเคมีฯ รวมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมของถังเคมีดับเพลิงและประปาหัวแดงที่ติดตั้งภายในชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สถานีดับเพลิงสวนมะลิ) การประปานครหลวงสาขาแม้นศรี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อปพร.เขตสัมพันธวงศ์ นอกจากนี้ยังได้จัดทำประกาศต่างๆสำหรับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขต อาทิ ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนภัยและการป้องกันอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 และประกาศ เรื่อง การให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ ประจำอาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆ ขึ้น 
 
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในภาพรวมนั้น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ณ ฝ่ายการสื่อสาร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบด้วย 
1.มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม โดยการสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2. มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
3. มาตรการด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวัง ตรวจตรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 โดยให้มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4.มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ ออกปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 35 จุด สถานีดับเพลิงหลัก จำนวน 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อย จำนวน 12 สถานี รวมทั้งสิ้น 82 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนประสานสำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ อปพร. ในการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถสายตรวจเพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการนำรถดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยตามศาลเจ้าต่างๆ ที่มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ด้วย เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
-------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner