กทม. เพิ่มทางเลือกเด็กมัธยมในสังกัดสู่หลักสูตรฝึกอาชีพ จบมาทำงานได้

 
(9 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวฐานิตา แพร่วาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม (ชั้น 3) สำนักการศึกษา เขตคลองสาน
 
ทั้งนี้  ที่ประชุมได้รายงานความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากับสำนักพัฒนาสังคมในการดำเนินการจัดโรงเรียนคู่ขนานระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง เพื่อจัดหลักสูตรฝึกอาชีพในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร มีทักษะทางอาชีพตามความถนัดและความสนใจ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โครงการเด็กมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพมหานครมีทางเลือกสู่สายอาชีพ ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหลังจากวันที่ 10 ก.พ. 61 จะมีการนัดประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้สำนักศึกษายังรายงานการจะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย การเปิดหลักสูตรทวิศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา การจัดหาสถานประกอบการให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การกำหนดหลักสูตร นอกจากต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อเด็กนักเรียนจบแล้วต้องสามารถเอาไปเทียบได้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และชั่วโมงการเรียนสามารถเอามาคิดเป็นหน่วยกิต เพื่อสามารถเทียบโอนกับสถาบันการศึกษาที่นักเรียนสนใจศึกษาต่อได้ ด้านการทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับว่าทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องเข้าร่วม แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีความพร้อมก็ขอให้เตรียมการวางแผนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการทำข้อตกลงในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าของโครงเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป
 
........(อิทธิพล...กปส./อนุพงษ์ นศ.ฝึกงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner