foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017613
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
321
12024
12345
2911403
411695
503863
3017613

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:35

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
   (8 ก.พ. 61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “กระบวนการคิด (Thinking Process)” และห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนความคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา กิจกรรมในงาน อาทิ การนำเสนอผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับโครงงาน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สะเต็มศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา ได้ตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 เพื่อให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนบางชันจึงได้ขยายผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง ในอาคารเรียน 1 ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล ห้องนิทรรศการกำเนิดดาวฤกษ์ และห้องท้องฟ้าจำลอง (Bangchan Dome) 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความยินดีที่จะส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อให้เด็กมีศักยภาพด้านกระบวนการความคิด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นจะช่วยทำให้การพัฒนาด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปสู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 ได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย การจัดงานนิทรรศการ “กระบวนการคิด (Thinking Process)” และเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของเด็กให้ก้าวหน้า และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้นำความรู้จากวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
 
    ------------------------- (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner