โรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช คืบหน้า 98% คาดเปิดใช้ มี.ค.61 เน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
(7 ก.พ.61)เวลา 13.00 น. : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมโครงการปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และการดำเนินงาน โดยมี ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และบริษัทผู้รับจ้างเหมาให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย ของศูนย์กำจัดมูลฝอย เป็นการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางและระบบนำน้ำเสียให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง (Membrane Bioreactor Plus Technology) สอดคล้องกับลักษณะของน้ำเสียที่มีค่า COD มากกว่า 7,200 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถรองรับบำบัดน้ำเสียได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของน้ำเสียที่เข้าระบบ โดยมีค่ามาตรฐานสูงกว่าค่ามาตราฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จึงสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้และล้างทำความสะอาดถนนได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละวันการจัดการน้ำเสียในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอยู่ที่ประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะรับน้ำเสียมาจากกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช อาทิ ลานล้างรถ สถานีขนถ่ายมูลฝอย โรงหมักปุ๋ย โรงกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า สำหรับความก้าวหน้าของโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว 98 % ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักรและระบบกรองน้ำ คาดว่าจะสามารถเดินระบบได้อย่างสมบูรณ์ในเดือน มี.ค.61  ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช รวมทั้งเป็นสถานที่ให้หน่วยงานอื่นๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าทัศนศึกษาดูงานได้อีกด้วย
 
 
e-max.it: your social media marketing partner