กทม.จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือน ก.พ. ติดตามงานตามนโยบายผู้ว่าฯกทม.

 
          (6 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
 
หลายหน่วยงานกทม. ร่วมจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานฤดูหนาวขึ้น ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรี ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังแสดงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทย ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ โดยมีรูปแบบการจัดงานแบบย้อนยุค ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 11 มี.ค. 61 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (วันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น.) ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 8 ก.พ. 61  เวลา 14.10 น.
 
          สำหรับการจัดงานแบ่งเป็น 3 โซน คือ 1. โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฤก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ร.5 และ ร.9 และได้ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัย ร.5 และ ร.9 มีการจัดสวน พันธุ์ไม้ และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง 2. โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ 904 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้า  จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และ 3. โซนอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระโพธิสมภารสืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยประมาณ 30 ร้าน บริเวณสนามเสือป่าจะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วย โดยเชิญชวนประชาชนที่ไปร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.5 หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพตามสมัยนิยม
 
 
          หน่วยงานของกทม. ได้ร่วมจัดร้านอาหาร เพื่อร่วมออกร้านจำนวน 6 ซุ้ม คือ ซุ้มที่ 7 และซุ้มที่ 26-30 รวมจำนวนร้านค้าทั้งสิ้น 22 ร้านค้า อาทิ วาสนาน้ำตาลสด วาสนาน้ำโบราณ ขนมเบื้องโบราณแม่บุญชู ขนมกุ๊ยฉ่ายราชวัตร ข้าวเกรียบว่าว จอมทอง ลูกชิ้นปิ้งบ้านลำภู กระเพาะปลาทวีวัฒนา ทับทิมกรอบวังหลัง ฯลฯ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนจำหน่ายในแต่ละสัปดาห์ตลอดการจัดงาน
          ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการจัดงานในด้านต่างๆ อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อมจัดรถสุขาเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จำนวน 5 คันต่อวัน และบริเวณสนามเสือป่า จำนวน 6 คันต่อวัน และจัดรถสนับสนุน ได้แก่ รถสูบสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ำ และ รถตรวจการณ์ จำนวน 7 คันต่อวัน ปฏิบัติหน้าที่เวลา 05.00 น. ถึง 24.00 น. ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้ร่วมตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบการจัดงาน พร้อมทั้งจัดสวนบริเวณตรงกลางพระลานพระราชวังดุสิตให้เป็นน้ำพุ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ให้สวยงามและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งดูแลรดน้ำ เติมน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาการ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเก็บขยะบริเวณงานบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประจำจุดต่างๆ สำนักการโยธา ประดับตกแต่งไฟฟ้า-แสงสี บริเวณถนนราชดำเนิน บริเวณต้นไม้และจุดต่างๆ โดยรอบพื้นที่การจัดงาน
 
          สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น สำนักเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนศรีอยุธยา ถนนอู่ทองใน รวมทั้งสิ้น 7 จุด สำนักการจราจรและขนส่ง ติดตั้งกล้อง CCTV และเชื่อมต่อสัญญาณจากจุดคัดกรอง ซึ่งกำหนดไว้ 4 จุด ไปยังกองอำนวยการร่วม และตรวจเช็คกล้อง CCTV บริเวณโดยรอบพื้นที่การจัดงาน เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทุกตัว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเจ้าหน้าที่ รถดับเพลิง ถังดับเพลิงและเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเวลาการจัดงาน พร้อมติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณซุ้มประกอบอาหารทุกจุด
 
          นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดรถบัสเปิดประทุน 2 ชั้น รับ-ส่งให้บริการประชาชน โดยเริ่มต้นจากบริเวณท่าเตียน สวนนาคราภิรมย์ ท่าพระอาทิตย์ ผ่านฟ้า ราชดำเนิน มาบริเวณการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างเวลา 10.00-22.00 น. ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
 
 
กทม. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนร.สังกัดกทม.
          สำนักการศึกษาได้รายงานโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 ณ เมืองบริสเบน (Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์(Queenland) และเมืองซิดนีย์ (Sydney) รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) โดยทำการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 109 คน แบ่งเป็นชาย 50 คน และหญิง 59 คน ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากวัดพระยาสุเรนทร์ (พระสิทธิสิงหเสนี) และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน (พระเถระซินติ้ง) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเด็กเดินทางไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยเมื่อคณะนักเรียนเดินทางไปถึงวัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานโฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์  ออสเตรเลีย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยหนานเทียน ซิดนีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
          อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังขาดประมาณอีกบางส่วน ดังนั้นวัดพระยาสุเรนทร์ จึงได้กำหนดจัด “เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อการศึกษานักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงปู่ทวด วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ สำนักงานเขตคลองสามวา และพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาสสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน และพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานอุปถัมภ์
 
          สำหรับการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก คาถาพัน ประกอบด้วย กัณฑ์ที่ 1 ทศพร กัณฑ์ที่ 2 หิมาพานต์ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ กัณฑ์ที่ 5 ชูชก กัณฑ์ที่ 6 จุลพน  กัณฑ์ที่ 7 มหาพน กัณฑ์ที่ 8 กุมาร กัณฑ์ที่ 9 มัทรี กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 11 มหาราช กัณฑ์ที่ 12 ฉกกษัตริย์ และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพ และทำบุญตามกำลังศรัทธา ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองสามวา ชื่อบัญชี “เทศน์มหาชาติเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพระสิทธิสิงหเสนี (โสภณ สิงหเสนี)” เลขที่ 986-7-64115-9 เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการพัฒนาตน เพิ่มพูนทักษะความรู้ เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
 
กทม. จัดกิจกรรมเติมความสุขสู่ชุมชนครั้งแรก 24 ก.พ. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ
          สำนักอนามัยได้รายงานรูปแบบและแผนการจัดกิจกรรม กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้หน่วยงานของกทม.บูรณาการการให้บริการต่างๆ ต่อประชาชนในชุมชน ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนหมุนเวียนกันทั้ง 6 กลุ่มเขต สำหรับในครั้งแรกเป็นการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในวันที่ 24 ก.พ. 61 ณ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ บริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เขตทุ่งครุ จากนั้นกำหนดกิจกรรมครั้งต่อไป วันที่ 10 มี.ค. 61 ณ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักงานเขตทวีวัฒนา และวันที่ 24 มี.ค. 61 ณ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตลาดกระบัง ตามลำดับ นอกจากสำนักอนามัยจะจัดรถเคลื่อนที่ให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนแล้ว หน่วยงานต่างๆ ของกทม. ที่มีการให้บริการประชาชนยังได้ร่วมจัดกิจกรรมในทุกพื้นที่ด้วย อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และการแสดงสำหรับผู้มารอใช้บริการ สำนักพัฒนาสังคม จัดบริการตัดผม ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และจัดตลาดนัดชุมชน และสำนักงานเขตพื้นที่ให้บริการทะเบียนราษฎร์ ทำบัตรประชาชน
 
          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวัน เวลา สถานที่จะจัดให้ประชาชนได้รับทราบบริการเคลื่อนที่ดังกล่าวอย่างทั่วถึงกัน รวมทั้งจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
 
 
e-max.it: your social media marketing partner